19.08.2014

 

Odwrotna strona medalu

 

MYŚLI PRZEWODNIE NA CZAS SPORU 

 

Od 20 lat spółdzielczość polska jest w stanie sporu - działającego w obie strony -
z ekipami rządzą­cymi państwem. Spór dotyczy przygoto­wania Prawa spółdzielczego dającego jej szansę rozwoju, oraz partnerskiego trak­towania w systemie społeczno-gospodarczym kraju. W ostatnich kilku latach spór ten zaognił się, gdyż spółdzielczość
w publicznych wypowiedziach polityków i części prasy jest traktowana jako relikt przeszłości, a kadry przedstawiane lek­ceważąco lub obrzucane inwektywami.

Efekt jest taki, że spółdzielcy nie mo­gąc się porozumieć z własnym państwem, muszą się zwracać do Międzynarodowe­go Związku Spółdzielczego oraz organów Unii Europejskiej
o wsparcie i obronę.

Warunki brzegowe porozumienia z Państwem były wielokrotnie przedsta­wiane przez stronę spółdzielczą. Klarow­ny ich wybór przedłożył prezes Zarządu Krajowej Rady Spółdzielczej Alfred Domagalski, w referacie wygłoszonym na centralnym spotkaniu
z okazji Mię­dzynarodowego Dnia Spółdzielczości 26 czerwca br. w Warszawie. Poniżej - wybór myśli przewodnich na czas powyższego sporu, z referatu Prezesa.

- Polska spółdzielczość to znaczący potencjał - ponad 8 milionów osób i po­nad 300 tys. miejsc pracy. Od ponad 90 lat spółdzielcy na świecie obchodzą swoje święto. Jak co roku spotykamy się także w Polsce, aby podkreślić ważną obecność spółdzielni w życiu społecznym i gospo­darczym naszego państwa.

Mimo wielu przeciwności natury społecznej, ekonomicznej i politycznej w kraju, spółdzielnie należą dziś do naj­starszych podmiotów gospodarczych. Blisko 300 z nich
w Polsce liczy sobie
100 i więcej lat. To najlepsze świadectwo trwałości systemu wartości, na którym spółdzielnie opierają swoją działalność oraz ich przydatności dla ludzi. 

Cała działalność spółdzielczości ukierunkowana jest na poprawianie warunków życia
i pracy obywateli. My­ślą przewodnią trwającej właśnie spół­dzielczej dekady, jest umocnienie pozycji spółdzielni jako budowniczych zrówno­ważonego i trwałego rozwoju. Spółdziel­nie to tradycja i nowoczesność, ale także przyszłość.

Spółdzielczość to przede wszystkim piękna idea, użyteczna i szlachetna, łą­cząca ludzi
w dążeniu do lepszej przy­
szłości przez troskę o dobro wspólne.

Idea ta wymaga pielęgnacji i wspie­rania, dobrego klimatu i przyjaznego otoczenia. Spółdzielczość w pełni na to zasługuje. Przyczynia się bowiem do bu­dowy lepszego, bardziej przyjaznego dla ludzi państwa.

Z przykrością należy jednak stwier­dzić, że ta wielka i szlachetna idea jest dziś zagrożona. Jesteśmy w kraju od wie­lu lat świadkami jej dewastacji. To świat polityki i mediów przestępcze grupy na­zywa spółdzielniami, a państwo poprzez budowany system prawny komercjalizuje spółdzielnie wbrew ich zasadom i warto­ściom.

Idea spółdzielcza nie kwestionuje roz­wijania innych idei. Nie jest naszą rolą i ambicją zmieniać systemy społeczno-gospodarcze, ale zmieniać świat na lepszy. Jako spółdzielcy, chcemy mieć prawo do własnego sposobu radzenia sobie z trudną rzeczywistością. Chcemy mieć możliwość jak najlepszego zaspo­kajania potrzeb i oczekiwań członków spółdzielni, być pomocni w realizacji ich dążeń, marzeń i aspiracji. Chcemy, aby spółdzielnia mogła się przyczyniać do poprawy jakości życia tworzących ją lu­dzi i ich rodzin.

Nie twierdzimy, że system spółdziel­czy pozbawiony jest słabości, jednak jego walory społeczne i gospodarcze są nie­podważalne. Jak w żadnym innym systemie zostały sprawdzone i potwierdzone nie tylko przez 150 letnią historię, ale i współcześnie.

Rezolucja ONZ ustanawiająca Międzynarodowy Rok Spółdzielczości 2012 stwierdza, że spółdzielczy model przedsiębiorczości jest kluczowym czynnikiem urzeczywistniania rozwoju gospodarczego i społecznego. Umożliwia on partycypacje wielu ludzi w tym roz­woju. Spółdzielnie przyczyniają się do eliminacji biedy, tworzenia miejsc pracy i integracji społecznej.

Deklaracja wezwała rządy, instytucje międzynarodowe do wspierania rozwoju spółdzielni na świecie, proponując rzą­dom państw członkowskich by dokonały przeglądu krajowego ustawodawstwa dotyczącego spółdzielni, pod kątem gwarantowania im możliwości rozwoju
i trwałości. Szkoda, że polski rząd nie od­powiedział pozytywnie na tę deklarację, rezygnując
z przygotowania własnego projektu ustawy Prawo spółdzielcze.

W dniu spółdzielczego święta mamy prawo, ale także obowiązek zwrócić się do władz publicznych o lepsze rozumie­nie spółdzielczości, jako odmiennego od spółkowego modelu gospodarowania, o lepsze rozumienie spółdzielczej istoty i specyfiki, znaczenia spółdzielni dla ludzi i demokratycznego państwa.

Chodzi o prawo respektujące mię­dzynarodowe zasady spółdzielcze, sza­nujące samorządność i autonomię, de­mokrację i niezależność, solidarność i społeczny, członkowski charakter orga­nizacji spółdzielczych.

Musimy mocno wierzyć w spółdziel­cze idee i wartości. Dawać im przykład
w codziennym życiu i aktywności zawo­dowej. Dopóki w ludziach tkwi potrzeba budowy lepszego, przyjaznego świata - w przestrzeni publicznej musi być miejsce dla spółdzielni. 

 

wybrał i podał: OBSERWATOR

 

 

P.s. autor (T.Krasuski) jest redaktorem naczelnym „KURIERA SPÓŁDZIELCZEGO”.

 

 

Kontakt

 

Żyrardowska Spółdzielnia Mieszkaniowa

96-300 Żyrardów

ul. Środkowa 35

 

tel. +48 46 855 30 41

tel. +48 46 855 30 42

fax. / tel. +48 46 855 49 54

 

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Dział Techniczny

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Administracja os.

"Wschód - Teklin - Piękna"

tel. +48 46 855 46 92

tel./fax +48 46 855 75 92

 

Administracja os.

"Żeromskiego - Sikorskiego - Batorego - Centrum - Radziejowska - Słoneczna - Kościuszki"

tel. +48 46 855 30 53

tel./fax +48 46 855 43 70

 

Osiedlowy Dom Kultury

tel./fax +48 46 855 16 56

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Klub "Koliber"

tel. +48 46 855 75 60

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

 

Klub Kultury Fizycznej

tel. +48 46 855 98 77

Rachunki Bankowe

Redakcja serwisu