NASZA SPÓŁDZIELNIA ROZLICZA SWOJĄ DZIAŁALNOŚĆ ZA 2013 r.

Tegoroczne Walne Zgromadzenie członków Żyrardowskiej Spółdzielni będzie obradowało w dniach 9, 14 i 16 maja (w trzech częściach obejmujących poszczególne rejony spółdzielczych osiedli).

Podstawowe punkty porządku obrad każdej z nich dotyczą oceny i zatwierdzenia sprawozdań organów zarządzających i kontrolnych spółdzielni (Zarządu i Rady Nadzorczej). Sprawozdanie Zarządu przedstawiające wyniki i analizę działań spółdzielni w minionym roku jest wyłożone do wglądu dla wszystkich członków w biurze Zarządu i w Administracjach osiedli.

Po jego przyjęciu przez Walne Zgromadzenie będzie zamieszczone na stronie internetowej spółdzielni (www. zsm.net.pl).

Poniżej przedstawiamy czytelnikom skróconą treść prologu do sprawozdania, która przybliży większość problemów z którymi mieliśmy do czynienia w minionym roku.

Rok 2013 był jubileuszowym 55-tym rokiem funkcjonowania Żyrardowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Był kolejnym, 6-tym już rokiem wdrażania nowych mechanizmów gospodarowania, wynikających ze zmian jakie wprowadzono do spółdzielczego ustawodawstwa. Zmiany te zlikwidowały funkcjonujący u nas od zawsze solidaryzm ekonomiczny, wprowadziły rozliczanie wyników w obrębie każdej  nieruchomości które są dla wielu spółdzielców niezrozumiałe.

Rok 2013 to kolejny rok kryzysu ekonomicznego na świecie i w Europie. Badania CBOS przeprowadzone w 2013 roku w kraju wykazały, że dla polskich rodzin najważniejszymi problemami są: bezrobocie, niskie zarobki oraz  beznadzieja w kwestii mieszkaniowej. Dopiero na dalszych miejscach znalazły się: służba zdrowia, brak żłobków czy przedszkoli oraz zanieczyszczenie środowiska.

Młodym polskim rodzinom potrzeba tanich mieszkań, które będą mogli uzyskać za dostępne dla nich środki. Tyle że przeważająca większość z nich nie ma zdolności kredytowej,
a Państwo w szczątkowych programach pomocy („Rodzina na swoim” czy „Mieszkania dla młodych”) kieruje środki głównie dla nabywców zamożnych i dla deweloperów, by mogli upłynnić nadprodukcję swoich lokali. W ofercie dla młodych nie przewiduje się roli budownictwa spółdzielczego, które może być zdecydowanie tańsze i bezpieczniejsze
w spłacaniu zobowiązań przez nabywców. Nie widać projektów programu wspomagania dla tej formy budownictwa.

Dzisiaj państwo zwalcza spółdzielnie. Robi to poprzez forsowanie zmian
w ustawodawstwie spółdzielczym, zmierzających do likwidacji spółdzielni mieszkaniowych             i poprzez nękanie ograniczeniami ustawowymi ich działaczy samorządowych.

Tymczasem spółdzielnia jest wspólnotą chronioną konstytucją nie tylko w Polsce ale na całym świecie i to już od XIX wieku. Istotą spółdzielni jest jej autonomia, a wprowadzone przepisy ustawy spółdzielczej, to bezprawna ingerencja w tę autonomię. Istotą spółdzielni jest prawo wyboru zarówno zasad osadzenia władz, jak i pociągania ich do odpowiedzialności.

Również likwidacja solidaryzmu ekonomicznego w spółdzielniach w obecnym okresie kryzysu wydaje się antyludzka. Trudne warunki ekonomiczne wymagają odpowiednich środków finansowych i elastycznych narzędzi zarządzania. Temu nie zdołają  podołać rozbite struktury spółdzielcze - o wiele lepiej poradzą sobie duże spółdzielnie.

Przez cały 2013 rok pracowała w sejmie Komisja Nadzwyczajna do ds. rozpatrzenia ustaw spółdzielczych, w których pojawiły się groźne dla spółdzielni projekty zmian. Prace te poprzedzone były wysłuchaniem publicznym, które potraktowano jednak jako fasadę demokracji- nie biorąc pod uwagę wystąpień i głosów ze strony spółdzielczej. Lekceważenie tego  wysłuchania to dowód arogancji władzy wobec spółdzielczości. Sądzimy jednak, że nastąpi opamiętanie w tej Komisji, czego efektem powinno być dobre i nowoczesne prawo spółdzielcze.

Wbrew oczekiwaniom „sejmowych reformatorów”  członkowie naszej Spółdzielni nie wyrywają się  do samodzielności wspólnotowej rozbijającej spółdzielnię pomimo, że  już 24,50% z nich uzyskało u nas prawo odrębnej własności.

W 2013 roku zostało u nas złożonych i zrealizowanych 36 wniosków o przekształcenie lokali w odrębną własność (21 dotyczy mieszkań lokatorskich). W sumie do grudnia 2013 roku przekształcenia praw do lokali dokonało 1.718 użytkowników, z czego 1.313 to posiadacze praw lokatorskich  i 405 praw własnościowych. Przygotowania do przekształceń   i ich przebieg odbywały się w normalnym trybie urzędowym.

Działalność organów Spółdzielni prowadzona była zgodnie z unormowaniami statutu, które są zbieżne z zapisami ustawy spółdzielczej.

W 2013 roku nadal doskonaliliśmy wdrożone mechanizmy rozliczeniowe dla każdej nieruchomości oraz sprawozdawczość z poszczególnych działalności, przypisaną do każdego budynku. Kontynuowaliśmy jednocześnie ciągłą edukację naszych mieszkańców, przybliżając im nowe mechanizmy rozliczeniowe, co pozwalało zrozumieć i podejmować działania oszczędnościowe w swoich budynkach. Dotyczyło to w szczególności zużycia energii elektrycznej na cele administracyjne budynku, poziomu tzw. „wody osieroconej” nierozliczającej się w budynkach, czy wyników wpływających na różny poziom kosztów podgrzania wody w poszczególnych budynkach.

Działania remontowe jakie były planowane i realizowane w nieruchomościach uwzględniały poziom środków na funduszu remontowym budynku, zaś mechanizmy pożyczkowe jakie przyjęliśmy, dopuszczały możliwość zadłużania się budynków maksymalnie do poziomu pięcioletnich okresów zbiórki.

Od drugiej połowy 2013 roku wdrażaliśmy w Spółdzielni nowe mechanizmy gospodarki odpadami, które wprowadziła tzw. „ustawa śmieciowa”. W jej efekcie odpady komunalne stały się własnością Gminy, która przejęła związane z tym obowiązki i realizuje  je poprzez firmę wyłonioną w przetargu. Zmiana ta przyniosła obniżkę kosztu odbioru śmieci (do poziomu
8,00 zł/osobę). Wprowadziła jednak wiele obowiązków administracyjnych (gromadzenie deklaracji mieszkańców, tworzenie deklaracji zbiorczych, zbiórkę opłat od mieszkańców) w sytuacji wielu zakłóceń. Stwierdzamy jednocześnie pogorszenie się standardu odbioru nieczystości z naszych osiedli, pomimo pozytywnych ocen co do stosowania segregacji odpadów przez mieszkańców.

Analiza stanu naszej bazy członkowskiej pokazuje, że na przestrzeni ostatnich kilku lat
(po decyzji Trybunału Konstytucyjnego z 2005 roku, o rozdzieleniu prawa własnościowego do lokali w spółdzielni od członkowstwa w niej) ubyło w naszej Spółdzielni blisko 12% stanu członków.

W 7.049 lokalach mieszkalnych i użytkowych członkowstwo posiada 6.241 osób, które wnoszą zobowiązania statutowe. Grupa 934 użytkowników lokali nie posiada członkowstwa,
z czego 884 nie przystąpiło do Spółdzielni, zaś 50 zostało wykluczonych.

Trudności finansowe z jakimi boryka się Spółdzielnia potęguje kolejny przyrost zadłużenia czynszowego jaki następuje u nas po 2007 roku. Dług w opłatach z lokali mieszkalnych z 2013 roku powiększył się w stosunku do roku 2012 o 4,7% i osiągnął poziom 4.758 mln zł.

Przyczynami narastającego zadłużenia są skutki kryzysu ekonomicznego odbijające się na dochodach naszych spółdzielczych rodzin, niski poziom pomocy dla mieszkańców z systemu dodatków mieszkaniowych Gminy i wielomiesięczne opóźnienia w ich przekazywaniu do Spółdzielni oraz wieloletnie oczekiwania na realizację wyroków eksmisyjnych z lokali osób które zalegają z opłatami.

W 2013 roku do spółdzielni trafiło jedynie 0,440 mln zł z tytułu należności za  okres               6-ciu miesięcy. Do końca lutego 2014 roku brak było wpłaty 0,386 mln zł  za drugie półrocze 2013 roku oraz wpłat za rok bieżący. Braki te miały decydujący wpływ na globalny wzrost zadłużenia.

Należy generalnie stwierdzić, że skala pomocy z systemu dodatków mieszkaniowych na przestrzeni kilkunastu lat zmalała  trzykrotnie, co łącznie z obniżeniem się poziomu zamożności naszych mieszkańców skutkuje takimi wynikami.

Ponieważ przyrostowi zadłużenia w 2013 roku nie towarzyszył coroczny przyrost naliczeń, lecz wręcz minimalny spadek (o 0,2%) spowodowany obniżką od 01.07.2013 stawek za wywóz nieczystości i mniejszymi zaliczkami na podgrzanie wody,  to spowodowało wzrost rocznego wskaźnika  zadłużenia (liczonego jako stosunek długu do naliczeń) do poziomu 12,50%. Wynik ten pomimo, że stwarza trudną sytuację nie zachwiał płynnością finansową Spółdzielni. Taką ocenę przedstawiła w raporcie z badania ubiegłorocznego bilansu spółdzielni, biegła rewident. Raport ten będzie prezentowany na poszczególnych częściach Walnego Zgromadzenia.

 

Zarząd ŻSM

Kontakt

 

Żyrardowska Spółdzielnia Mieszkaniowa

96-300 Żyrardów

ul. Środkowa 35

 

tel. +48 46 855 30 41

tel. +48 46 855 30 42

fax. / tel. +48 46 855 49 54

 

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Dział Techniczny

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Administracja os.

"Wschód - Teklin - Piękna"

tel. +48 46 855 46 92

tel./fax +48 46 855 75 92

 

Administracja os.

"Żeromskiego - Sikorskiego - Batorego - Centrum - Radziejowska - Słoneczna - Kościuszki"

tel. +48 46 855 30 53

tel./fax +48 46 855 43 70

 

Osiedlowy Dom Kultury

tel./fax +48 46 855 16 56

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Klub "Koliber"

tel. +48 46 855 75 60

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

 

Klub Kultury Fizycznej

tel. +48 46 855 98 77

Rachunki Bankowe

Redakcja serwisu