11.02.2014

USTAWA ŚMIECIOWA DO POPRAWKI

Życie pokazało, a Trybunał Konstytucyjny w orzeczeniu z dnia 28 listopada 2013 r. to potwierdził, że obowiązująca  aktualnie ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996r., pomimo dotychczasowych nowelizacji nadal zawiera przepisy wewnętrznie sprzeczne, bądź niezgodne z Konstytucją Rzeczpospolitej Polskiej.

Niezgodności z Konstytucją RP dotyczą:

- Braku zapisu przewidującego maksymalną wielkość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (braku określenia górnej granicy),

- Niezgodnego upoważnienia rady gminy do wprowadzenia zwolnienia przedmiotowego
z części opłaty (niejasne zwolnienia),

- Niezgodnego upoważnienia rady gminy do ustanowienia dopłat dla właścicieli nieruchomości (niejasne zasady ustalania dopłat).

 

Nieprecyzyjne upoważnienie przez prawodawcę rady gminy powoduje, że została ona uprawniona do uregulowania w formie aktu prawa miejscowego (uchwała rady gminy) pełnej swobody w określeniu nie tylko podmiotów zwolnionych, ale też podmiotu zwolnienia i jego zakresu, a także dostała kompetencję do ustalenia wielkości oraz zasad stosowania dopłat dla właścicieli nieruchomości w związku z opłatami za odbiór śmieci.

- W odniesieniu do uprawnień właścicieli nieruchomości Trybunał stwierdził z kolei, że pomimo poprawności zapisów w ustawie nie da się ustalić na kim ciąży obowiązek opłat do gminy, czy na zarządcy czy na właścicielu lokalu w nieruchomości wielolokalowej.

- TK nie podważył samej idei organizowania przetargów śmieciowych, ale wskazał, że gminy nie powinny być zmuszane do nich, lecz powinny zlecać zadania w tym zakresie własnym spółkom i zakładom budżetowym.

- Nie została przez TK rozstrzygnięta kwestia definicji „właściciela nieruchomości”,
a przecież są sytuacje gdy kilka podmiotów spełnia to kryterium. Nie uregulował też ewentualnej solidarnej odpowiedzialności posiadaczy nieruchomości, w razie gdy nie zostaną wypełnione obowiązki wynikające z ustawy.

Z uchwalonego orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego wynika, że uchybienie zasadom techniki prawodawczej, braki w doprecyzowaniu pojęć ustawowych to poważne naruszenia legislacyjne. Dlatego w nowelizacji ustawy winno się wskazać kto:

- wnosi opłatę do gminy,

- zobowiązany jest do złożenia deklaracji,

- zobowiązany jest do  zmian  w deklaracji.

Są to niezbędne  elementy do znowelizowania, tak jak niezbędną jest potrzeba zdefiniowania pojęcia nieruchomości, bądź ustalenie czy jest to nieruchomość stanowiąca odrębną własność, czy ze spółdzielczym własnościowym prawem do lokalu bądź lokalu użytkowego na podstawie umowy cywilnoprawnej.

Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych Rzeczpospolitej, którego członkiem jest nasza spółdzielnia przeprowadził ankietę wśród 351 spółdzielni mieszkaniowych zrzeszonych w naszym związku, co stanowi 72% ogólnej liczby wszystkich spółdzielni zrzeszonych.

Z nadesłanych odpowiedzi wynika, że średnia stawka za odbiór śmieci zbieranych selektywnie i nieselektywnie wynosi:

* od osoby                                       10,20 zł (8zł w Żyrardowie) 15,50 zł (13zł w Żyrardowie)

* od gospodarstwa domowego         17,20 zł                                  27,10 zł

* od zużycia m3 wody                        5,57 zł                                    8,80 zł

* od m2 powierzchni lokalu               0,54 zł                                    0,73 zł

Przeprowadzona ankieta pokazała, że deklaracje do gmin składa oraz wnosi opłaty: 330 spółdzielni mieszkaniowych, co stanowi 90% wszystkich biorących w niej udział, a w 38 spółdzielniach mieszkaniowych, co stanowi 10% mieszkańcy indywidualnie rozliczają się
z gminą (w tym 18 spółdzielni w woj. dolnośląskim).

Wnioski zgłoszone przez spółdzielnie w ankiecie i przedstawione w formie uwag wydają się reprezentatywne dla większości uczestników nowego sposobu gospodarowania odpadami komunalnymi. Oto one:

● Rozliczenie z gminą w zakresie składania deklaracji, jej korekty i wnoszenia opłat, powinien dokonywać sam właściciel lokalu – producent śmieci. Spółdzielnia nie ma narzędzi do egzekwowania i kontrolowania prawdziwości składanych oświadczeń.

● Podatek śmieciowy nie powinien być składnikiem opłat naliczanych przez spółdzielnię.

● Należy uprościć wzór deklaracji.

● Należy rozwiązać problem egzekucji, i jej kosztów, od zalegających z opłatami.

● Należy zapewnić dostateczną ilość pojemników do segregacji.

● Należy uregulować sposoby odbierania oraz terminy wywozu odpadów budowlanych,   
wielkogabarytowych i zużytego sprzętu RTV oraz odpadów w ulegających biodegradacji.

●Należy rozwiązać problem segregacji odpadów w budynkach wysokich z lejami
zsypowymi.

● Należy uregulować sprawy związane z odpowiedzialnością i ponoszeniem kosztów za
sprzątanie oraz ewentualny remont i modernizację osłon śmietnikowych.

● Należy   przeprowadzić   konsultacje   przed   podjęciem  uchwał   o   wysokości  opłat oraz

wyposażenia w pojemniki.

● Zdecydowanie zbyt wysokie stawki.

● Drastyczny spadek jakości usług.

● Brak ulg dla rodzin wielodzietnych.

● Przyznanie spółdzielniom możliwości inkasa.

I chociaż niektóre z nich, u nas w Żyrardowie udało się rozwiązać (stawki opłat niższe od średniej krajowej, rozwiązanie problemu segregacji przy budynkach wysokich, czy przejęcie przez gminę obowiązku dostarczenia pojemników) to my również zgadzamy się
z większością wniosków zgłoszonych przez spółdzielnie w kraju.

My też uważamy, że dotychczasowy sposób umocowania regulacji prawnych dotyczących gospodarki odpadami komunalnymi, jest wysoce niedoprecyzowany. Świadczy to
o nadmiernym pośpiechu ustawodawcy i dużej niekonsekwencji legislacyjnej – a to godzi  
w podstawowe prawa obywatelskie i pogłębienie braku zaufania obywateli do organów Państwa.

Nadto, należy dodać, że 12 spółdzielni mieszkaniowych, biorących udział w ankiecie Związku Rewizyjnego, zaskarżyło w trybie postępowania administracyjnego uchwały rad swoich gmin dotyczące gospodarki śmieciowej.

Dlatego z zainteresowaniem oczekiwać będziemy nowelizacji tej ustawy, której projekty zgłosiło zarówno Ministerstwo Ochrony Środowiska jaki i Ruch Spółdzielczy.

Marian Rusinowski

Kontakt

 

Żyrardowska Spółdzielnia Mieszkaniowa

96-300 Żyrardów

ul. Środkowa 35

 

tel. +48 46 855 30 41

tel. +48 46 855 30 42

fax. / tel. +48 46 855 49 54

 

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Dział Techniczny

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Administracja os.

"Wschód - Teklin - Piękna"

tel. +48 46 855 46 92

tel./fax +48 46 855 75 92

 

Administracja os.

"Żeromskiego - Sikorskiego - Batorego - Centrum - Radziejowska - Słoneczna - Kościuszki"

tel. +48 46 855 30 53

tel./fax +48 46 855 43 70

 

Osiedlowy Dom Kultury

tel./fax +48 46 855 16 56

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Klub "Koliber"

tel. +48 46 855 75 60

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

 

Klub Kultury Fizycznej

tel. +48 46 855 98 77

Rachunki Bankowe

Redakcja serwisu