15.06.2010 r.

60-te WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW ŻSM ZA NAMI

 

Trzeci już raz, po zmianach ustawowych z 14 czerwca 2007r. , Żyrardowska Spółdzielnia Mieszkaniowa odbywa Walne Zgromadzenie członków według nowych zasad. Pierwsze odbyło się rok temu, drugie w marcu br., zaś trzecie w dniach 7,8 i10 czerwca br.

Nowe zasady, wynikające z zapisów ustawy spółdzielczej, to zastąpienie dotychczasowych Zebrań Przedstawicieli, które poprzedzone były  Zebraniami Grup Członkowskich, przez Walne Zgromadzenie Członków. Ustawodawca dopuścił przy tym możliwość odbywania Walnego Zgromadzenia w częściach i taką normę prawną zapisano
w Statucie naszej spółdzielni. Tegoroczne Walne Zgromadzenie odbywaliśmy zatem w 3-ech częściach.

Ustawa zakłada, że każda z części Walnego Zgromadzenia musi ściśle realizować ten sam porządek obrad ogłoszony na 3 tygodnie przed terminem I-szej części, do którego członkowie mogą wnosić swoje projekty uchwał, na 15 dni przed jej rozpoczęciem.

Również w terminie 15 dniowym, każdy członek miał prawo zgłaszania kandydatów na członków Rady Nadzorczej. Zawiadomienie, porządek zebrania zostały dostarczone każdemu członkowi do jego euroskrzynki (zgodnie z zapisem statutu).

Wyniki głosowań nad uchwałami z każdej części zebrania są sumowane i tworzą globalny wynik dla każdej z przegłosowanych spraw. Dotyczy to także wyników głosowania nad absolutorium dla członków Zarządu, czy głosowania nad wyborem członków Rady Nadzorczej.

W tegorocznym, obecnie odbytym Walnym Zgromadzeniu wybieraliśmy w całości Radę Nadzorczą na 3 letnią kadencję. Przez ostatnie 30 lat Radę wybierano w systemie rotacyjnym (1/3 członków w kolejnych latach).

Jednak opinie prawne i zalecenia polustracyjne, nakazały nam zmienić starą normę prawną
w statucie, co uczyniliśmy na Walnym Zgromadzeniu, odbytym w marcu br., a poświęconym głównie zmianom statutowym.

Aktualnie odbyte Walne Zgromadzenie, miało za cel ocenę sprawozdań z działalności spółdzielni i z działań Rady Nadzorczej w 2009 r., przyjęcie bilansu i zatwierdzenie podziału nadwyżki bilansowej.

Oceniło realizację uchwał przyjętych na ostatnich dwóch Walnych Zgromadzeniach spółdzielni, uchwaliło sumę zobowiązań jakie może spółdzielnia zaciągnąć w 2010 r. na bieżące zobowiązania i na termomodernizację budynków, która będzie prowadzona w latach 2010÷2013.

Zebranie dostosowało regulamin Rady Nadzorczej do zmian wprowadzonych w marcu br. do statutu spółdzielni, oraz podjęło trzy uchwały o zgodzie na zbycie terenów – pod realizowanymi nowymi budynkami w os. Piękna, oraz pod pawilonami usługowymi przy budynku Administracji w Północnej Dzielnicy Mieszkaniowej.

Rozpatrywane było także odwołanie mieszkanki od decyzji Rady Nadzorczej
o wykluczeniu z członkowstwa, za uporczywe niewnoszenie opłat za mieszkanie.

Głosowano wreszcie nad udzieleniem absolutorium członkom Zarządu Spółdzielni, za wyniki uzyskane w 2009 r. oraz wybrano członków Rady Nadzorczej na 3-letnią kadencję. Istotne jest przy tym że ustawa spółdzielcza ograniczająca po 31 lipca 2007 r. prawo zasiadania w Radzie Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w sposób ciągły do dwóch kadencji, uniemożliwiła kilku naszym dotychczasowym członkom ponowny start w wyborach. Kilku członków poprzedniej Rady, w wyniku zmian statutowych, musiało zakończyć ostatnią kadencję już po roku zasiadania w Radzie. Ale takie są ostatnio efekty
i uroki prawodawstwa spółdzielczego, dotykającego restrykcyjnie jedynie spółdzielni mieszkaniowych.

Ostatecznie do wyborów na członków Rady Nadzorczej wybieranych w trzech rejonach zespołów osiedli zgłoszono na 15 mandatów - 31 kandydatów. Procedura zakłada wybór tej piętnastki przez uczestników wszystkich części zebrania, a wyniki wyborów oraz wszystkich pozostałych głosowań są zsumowywane i ustalane przez Kolegium Zebrania (przewodniczący i sekretarz każdej części), które odbywa się w tydzień po zakończeniu ostatniej części Walnego Zgromadzenia.

Dysponujemy jednak wynikami wyborów z trzech grup wg których największą liczbę głosów od 256 uczestników Walnego Zgromadzenia otrzymali:

A/ z os. Żeromskiego, Sikorskiego i Batorego

 1. Choiński Lech
 2. Kierlańczyk Wiesława
 3. Łagutko Hanna
 4. Popielczyk Stanisław
 5. Rypina Krystyna

B/ z os. Teklin, Piękna

 1. Borowska Hanna
 2. Bronowski Mirosław
 3. Kucharski Lech
 4. Rzeczycka Barbara
 5. Zielińska Krystyna

C/ z os. Centrum, Kościuszki i Wschód

 1. Drużyński Andrzej
 2. Marczak Krystyna
 3. Polaczek-Farska Iwonna
 4. Sławińska Ewa
 5. Walczak Włodzimierz

Wyniki te musi jeszcze potwierdzić wspomniane Kolegium Walnego Zgromadzenia.

Natomiast w głosowaniu nad absolutorium za 2009 r. dla poszczególnych członków Zarządu, wszyscy oni uzyskali jednomyślne poparcie ogółu, biorących udział w głosowaniach uczestników Walnego Zgromadzenia.

Dlatego w zakończeniu niniejszej informacji, przytaczając końcową opinię biegłego rewidenta z Grupy Kapitałowej AUXILIUM, który badał finanse naszej spółdzielni – że ich prawidłowy stan nie zagraża bieżącej działalności ŻSM w 2010-tym roku, pragniemy przekazać podziękowanie wszystkim naszym członkom, uczestnikom 60-ego Walnego Zgromadzenia za uzyskaną od nich ocenę pracy.

 

Zarząd ŻSM

Kontakt

 

Żyrardowska Spółdzielnia Mieszkaniowa

96-300 Żyrardów

ul. Środkowa 35

 

tel. +48 46 855 30 41

tel. +48 46 855 30 42

fax. / tel. +48 46 855 49 54

 

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Dział Techniczny

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Administracja os.

"Wschód - Teklin - Piękna"

tel. +48 46 855 46 92

tel./fax +48 46 855 75 92

 

Administracja os.

"Żeromskiego - Sikorskiego - Batorego - Centrum - Radziejowska - Słoneczna - Kościuszki"

tel. +48 46 855 30 53

tel./fax +48 46 855 43 70

 

Osiedlowy Dom Kultury

tel./fax +48 46 855 16 56

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Klub "Koliber"

tel. +48 46 855 75 60

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

 

Klub Kultury Fizycznej

tel. +48 46 855 98 77

Rachunki Bankowe

Redakcja serwisu