26.05.2015 r.

OBRADOWAŁO WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW ŻSM 2015

            Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem spółdzielni, które zgodnie ze statutem jest zwołane przez Zarząd przynajmniej raz w roku, w terminie do 30 czerwca. Tegoroczne Walne Zgromadzenie obradowało w dniach 7, 12 i 14 maja. Zgodnie z zapisami statutu w naszej spółdzielni odbywa się ono w częściach, a ich ilość corocznie określa Rada Nadzorcza, uwzględniając poziom zainteresowania członków bieżącymi sprawami ocenianego okresu pracy spółdzielni.

            Tegorocznym obradom nie towarzyszyły wybory do organów spółdzielni, stąd
i zainteresowanie uczestnictwem w zgromadzeniu mniejsze. Mimo to w Walnym Zebraniu uczestniczyło dokładnie tyle samo członków co w roku ubiegłym – 157-u tj. 2,45 % ogółu
(z czego na I-szej części – 46 osób, II- 60 osób, III – 51 osób).

            Tegorocznemu Walnemu Zgromadzeniu, poszczególnym jego częściom przewodniczyli: p. Krystyna Rypina – przewodnicząca Rady Osiedli Żeromskiego, Sikorskiego i Batorego - na I części obejmującej wymienione osiedla; p Andrzej Drużyński – członek RN, przewodniczący Rady Osiedli Centrum, Kościuszki - na II części
(os. Centrum, Kościuszki i Wschód) i p. Barbara Rzeczycka – członek RN, radna Rady Miasta Żyrardowa i przewodnicząca Komitetu Osiedlowego w P.D.M. - na III części obejmującej os. Teklin i Piękna.

Na każdej części WZ uczestnicy wysłuchali sprawozdań i informacji, oraz dokonali oceny następujących tematów:

1/ Sprawozdania Zarządu Spółdzielni z działalności w 2014 r., w tym zapoznania się z opinią biegłego rewidenta nt. sprawozdania finansowego oraz bilansu spółdzielni za 2014 r.

Przedstawiono im wyniki spółdzielni, w tym:

- bilans spółdzielni na 31.12.2014 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 123.810.156,14 zł

- rachunek zysków i strat za rok obrotowy na 31.12.2014 r. wykazujący zysk netto
wwysokości 154.706,08 zł.

Walne Zgromadzenie przyjmując jednogłośnie sprawozdanie Zarządu i informację biegłego rewidenta oraz bilans spółdzielni, postanowiło całą nadwyżkę bilansową przeznaczyć na zasilenie funduszu zasobowego spółdzielni.

2/ Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2014 i z pełnienia funkcji kontrolno-nadzorczych nad działaniami spółdzielni.

3/ Informacji o realizacji uchwał podjętych na ubiegłorocznym Walnym Zgromadzeniu.

            Uczestnicy Zgromadzenia pozytywnie ocenili przedłożone dokumenty, czemu dali wyraz w prawie jednogłośnie podjętych uchwałach (przy sprawozdaniu Zarządu 7 osób wstrzymało się od głosu, przy ocenie pracy Rady Nadzorczej – jedna osoba była przeciwna,
3 wstrzymały się od głosu). Także bez głosu sprzeciwu, podjęto uchwałę o udzieleniu absolutorium dla członków Zarządu, przy czym od 5-ciu do 7-iu osób wstrzymało się od głosu przy każdym z ocenianych.

            W sprawach bieżących Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę określającą sumę zobowiązań jakie spółdzielnia będzie mogła zaciągnąć w imieniu członków na działania statutowe i gospodarcze (stanowiące roczny budżet spółdzielni) do kwoty 45 mln. zł. Uchwałę podjęto przy 5 głosach wstrzymujących.

            Podjęto także uchwałę upoważniającą Zarząd Spółdzielni do zaciągnięcia ze środków funduszu zasobowego spółdzielni pożyczki wewnętrznej w wysokości 1,450 mln. zł. na częściowe sfinansowanie budowy obiektu mieszkaniowego przy ul. Spółdzielczej 15, który będzie stanowił własność spółdzielni i posiadał 16 mieszkań z przeznaczeniem do wynajmu. Przy tej uchwale jedna osoba była przeciwna a 5 wstrzymało się od głosu.

            Kolejne dwie uchwały dotyczyły zbycia majątku spółdzielni (gruntu w wieczystym użytkowaniu), w tym:

- zbycia 18-tu działek o powierzchni rzutów pod 18-toma garażami budowanymi przez spółdzielnię przy ul. Werbickiego na os. Piękna. Garaże te zostaną sprzedane nabywcom, którzy uzyskają prawa własności do budowli i do gruntu.

- zbycia prawa wieczystego użytkowania do nieruchomości gruntowych (trzech działek na
os. Piękna), o które zabiega Prezydent Miasta chcący na nich zrealizować drogę dojazdową. Ponieważ spółdzielnia na miejskich działkach przy ul. Mielczarskiego wybudowała kilka lat temu duży utwardzony parking dla mieszkańców, korzystając z gruntu na zasadzie użyczenia, to podjęcie w tej sprawie uchwały przez W.Z., umożliwia dokonane wzajemnej zamiany się gruntami.

Obydwie uchwały zostały przez WZ przyjęte przy sprzeciwie jednej osoby i wstrzymaniu się 2 osób.

            Ostatnią uchwałą przyjętą przez WZ była akceptacja wniosku, użytkownika lokalu wykluczonego ze spółdzielni za długi czynszowe, o ponowne przyjęcie na członka, po spłacie zaległości płatniczych.

            Odbyte w dniu 20 maja kolegium WZ składające się z przewodniczących i sekretarzy każdej z części Walnego Zgromadzenia zatwierdziło protokół z obrad tegorocznego WZ
i wyniki przeprowadzonych głosowań. Są one zamieszczone na stronie internetowej ŻSM.
www.zsm.net.pl

Zarząd ŻSM

Kontakt

 

Żyrardowska Spółdzielnia Mieszkaniowa

96-300 Żyrardów

ul. Środkowa 35

 

tel. +48 46 855 30 41

tel. +48 46 855 30 42

fax. / tel. +48 46 855 49 54

 

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Dział Techniczny

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Administracja os.

"Wschód - Teklin - Piękna"

tel. +48 46 855 46 92

tel./fax +48 46 855 75 92

 

Administracja os.

"Żeromskiego - Sikorskiego - Batorego - Centrum - Radziejowska - Słoneczna - Kościuszki"

tel. +48 46 855 30 53

tel./fax +48 46 855 43 70

 

Osiedlowy Dom Kultury

tel./fax +48 46 855 16 56

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Klub "Koliber"

tel. +48 46 855 75 60

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

 

Klub Kultury Fizycznej

tel. +48 46 855 98 77

Rachunki Bankowe

Redakcja serwisu