04.11.2014r.

LEGALIZOWAĆ CZY WYMIENIAĆ

Kiedy mieszkańcy spółdzielni lub wspólnoty mieszkaniowej dowiadują się, że będą wymieniane liczniki ciepłej i zimnej wody - protestują. Uważają, że te zainstalowane w ich mieszkaniach są jeszcze sprawne, więc nie ma potrzeby wymieniać je na nowe i ponosić dodatkowe koszty . Niektórzy demonstracyjnie nie dopuszczają służb spółdzielni do przeprowadzenia stosownej wymiany, narażając się tym samym na opłaty ryczałtowe, jakie są ustalone dla lokali nieopomiarowanych w spółdzielczych regulaminach rozliczeń kosztów dostaw wody. Bo przecież wodomierz po okresie legalizacyjnym przestaje być przyrządem pomiarowym, w oparciu o którego wskazania można rozliczać dostawy wody.
     Warto więc wiedzieć o kilku istotnych
powodach wymiany liczników.


Co to jest legalizacja?                                                                                                                  

Jest to zespół czynności obejmujących sprawdzenie, stwierdzenie i poświadcze­nie dowodem legalizacji, że przyrząd po­miarowy spełnia określone wymagania. Zgodnie
z przepisami każdy licznik musi posiadać świadectwo legalizacyjne, które jest świadectwem ważności pracy liczni­ka i umożliwia uznawanie jego wskazań za podstawę do rozliczeń.

Każdy nowy wodomierz musi być oznakowany przez producenta. Na urzą­dzeniu jest naniesiony rok produkcji, rok następny jest początkowym okresem użytkowania. Jest to tzw. legalizacja pierwotna. Legalizacja ta jest ważna przez określony czas - najczęściej 5 lat, jeżeli wodomierz spełnia wymagania me­trologiczne a umieszczone na wodomie­rzu cechy legalizacyjne i zabezpieczające nie są uszkodzone. Po upływie tego cza­su, zgodnie
z rozporządzeniem ministra
gospodarki z 7 stycznia 2008 r., koniecz­ne będzie przeprowadzenie legalizacji urządzenia zwanej legalizacją ponowną.

Legalizacja traci ważność w przypad­ku:
stwierdzenia, że wodomierz przestał
spełniać wymagania metrologiczne i prawne;

uszkodzenia wodomierza;
uszkodzenia albo zniszczenia cechy
legalizacji lub cechy zabezpieczają­cej.

Okres ważności legalizacji ponownej wodomierzy wyznaczany jest identycz­nie jak przy legalizacji pierwotnej czyli na 5 lat. Za legalizację pierwotną odpo­wiedzialny jest producent urządzenia. Za legalizację ponowną odpowiada już jego właściciel.         

Wodomierze powinny być zgłasza­ne do legalizacji ponownej nie, tylko po upływie terminu ważności cech legaliza­cyjnych i to nie później niż w ostatnim roku ważności dowodu legalizacji po­przedniej. Legalizację urządzenia trzeba wykonać również po jego naprawie, a także po stwierdzeniu uszkodzeń cech legalizacji lub zabezpieczających nałożonych na wodomierz podczas poprzedniej legalizacji.

Legalizacja wodomierza to pro­ces skomplikowany. Urządzenie trze­ba zdemontować i dostarczyć do firmy upoważnionej do przeprowadzenia takiej czynności
   Na koszt wyko­nania legalizacji wodomierza będącego własnością czy to właściciela mieszkania czy też spółdzielni lub wspólnoty miesz­kaniowej, składają się:
► koszty naprawy wodomierza w przy­padku stwierdzenia, że urządzenie jest niesprawne;

► koszty regulacji i legalizacji wodo­mierza;

koszty opłaty za czynności Obwodo­wego Urzędu Miar.
       Koszty regulacji i    legalizacji  wodo­mierza oraz koszty opłaty za czynności Obwodowego Urzędu Miar dla wodo­mierza Ø 20 wynoszą łącznie 110,68 zł
brutto.
W tym 74,22 z
ł to opłata za na­prawę wodomierza; 32,15 zł - opłata za regulację
i legalizację wodomierza; 4,31
zł - opłata za czynności Obwodowego Urzędu Miar.

Nie trudno policzyć, że sama legali­zacja wodomierza (bez jego naprawy) to koszt
36,46 zł. A przecież do tej kwoty trzeba doliczyć koszty związane z de­
montażem urządzenia i ponownym jego zainstalowaniem. W czasie kiedy urzą­dzenie będzie legalizowane, czyli będzie znajdowało się poza lokalem, użytkow­nik będzie rozliczany ze zużycia ciepłej i zimnej wody ryczałtowo - nie będzie płacił za to co faktycznie zużyje, ale również za sąsiada, który nie ma nawyku oszczędzania wody, a więc rachunek za wodę będzie dużo większy.

Ceny nowych liczników ciepłej i zim­nej wody są zróżnicowane w zależności od producenta i jakości urządzenia. Te nowej generacji z radiowym odczytem to koszt rzędu
70 - 80 zł.

Czy warto więc licznik ponownie legalizować czy lepiej wymienić go na nowy, bardziej nowoczesny z gwaran­cją?

Z naszych już pobieżnych wyliczeń wynika, że legalizacja liczników ciepłej i zimnej wody jest nieopłacalna i po prze­czytaniu tej informacji zapewne więk­szość naszych Czytelników dojdzie do takiego samego wniosku.

   Z informacji zasięgniętej przez nas od producentów liczników wody wynika, że legalizacja liczników najnowszych gene­racji, będzie bardziej skomplikowana, a zatem droższa, a więc już zupełnie nie­opłacalna

                                                                                                                                 Red.

( Tekst stanowi przedruk artykułu KURIERA spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych Warszawy).

Ps. Przedstawiony w artykule sposób postępowania jest od ponad dekady stosowany w naszej spółdzielni. Już po pierwszym okresie legalizacji zainstalowanych wodomierzy uznaliśmy za zasadny rachunek ekonomiczny jaki wynikał z porównania kosztów napraw legalizacyjnych wodomierzy zużytych i kosztu zakupu nowych. Dzisiaj pieniądze na wymianę wodomierzy na nowe są zbierane w comiesięcznym odpisie czynszowym wnoszonym przez mieszkańców. Jednak incydentalne przypadki sprzeciwu jakie się u nas zdarzają skłaniają nas do przedstawienia oceny innych w tej sprawie.

                                                                                                                                 Zarząd ŻSM

Kontakt

 

Żyrardowska Spółdzielnia Mieszkaniowa

96-300 Żyrardów

ul. Środkowa 35

 

tel. +48 46 855 30 41

tel. +48 46 855 30 42

fax. / tel. +48 46 855 49 54

 

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Dział Techniczny

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Administracja os.

"Wschód - Teklin - Piękna"

tel. +48 46 855 46 92

tel./fax +48 46 855 75 92

 

Administracja os.

"Żeromskiego - Sikorskiego - Batorego - Centrum - Radziejowska - Słoneczna - Kościuszki"

tel. +48 46 855 30 53

tel./fax +48 46 855 43 70

 

Osiedlowy Dom Kultury

tel./fax +48 46 855 16 56

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Klub "Koliber"

tel. +48 46 855 75 60

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

 

Klub Kultury Fizycznej

tel. +48 46 855 98 77

Rachunki Bankowe

Redakcja serwisu