27.05.2014 r.

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW ŻSM 2014 r. – ZA NAMI

W dniach 7, 9 i 14 maja obradowało Walne Zgromadzenie członków Żyrardowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. To kolejny już rok w którym obrady tego najwyższego organu statutowego spółdzielni odbywamy w częściach, w ilości ograniczonej do trzech. O tym  że była to decyzja słuszna świadczy dwukrotnie niższa niż w ubiegłym roku frekwencja uczestników Zgromadzenia.

Tegorocznemu Zgromadzeniu nie towarzyszyły tak wielkie emocje, jak w ubiegłym roku, gdy wybierano skład Rady Nadzorczej na trzyletnią kadencję. W tym roku wybieraliśmy członków czterech Rad Osiedlowych, najniższego szczebla organu samorządowego naszej spółdzielni, funkcjonującego na poziomie osiedla lub zespołu osiedli. To dla naszej spółdzielni bardzo ważne ogniwo działające w osiedlu, sygnalizujące
o problemach i potrzebach jakie powstają w miejscu bezpośredniego zamieszkiwania. Praca w radzie osiedla daje satysfakcję wszystkim, którzy odczuwają potrzebę działania na rzecz swojej lokalnej społeczności. Jest to praca czysto społeczna, dlatego wszystkim, którzy zgodzili się na kandydowanie należy się głęboki szacunek.

Do czterech Rad osiedlowych kandydowały i zostały wybrane 44 osoby. Z czego do Rady os. Żeromskiego, Sikorskiego i Batorego – 15 osób, Rady os. Centrum i Kościuszki – 9 osób, os. Wschód – 8 osób, Rady os. Teklin i Piękna – 12 osób.

Nasze Walne zgromadzenie odbywa się już po raz szósty według nowych zasad, wynikających z ustawy spółdzielczej z 2007 r., które miały zwiększyć demokratyzację
i zasięg uczestnictwa członków w obradach tego najwyższego organu samorządowego spółdzielni. Ale wywołują one wręcz odwrotny skutek. Przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia mogą być jedynie te punkty programu i projekty tych uchwał, które w terminie 15 dni przed posiedzeniem pierwszej części WZ zgłoszą: Zarząd, Rada Nadzorcza lub członkowie spółdzielni. Przy czym projekt tych ostatnich musi być poparty co najmniej przez 10-ciu członków.

Do tych projektów, które po opracowaniu muszą być wyłożone do wglądu, członkowie mogą wnosić poprawki w terminie nie późniejszym niż na 3 dni przed posiedzeniem pierwszej części Walnego Zgromadzenia.

W trakcie obrad Zgromadzenia na żadnej jego części nie mogą być składane żadne inne wnioski – co wynika z obowiązującej ustawy. Dziwne to prawo, które zamknęło dawną spółdzielczą dyskusję i często trudne gospodarskie rozmowy spółdzielców z Zarządem. Kiedyś można było formułować i przyjmować wnioski wynikające z toczonych dyskusji. Dzisiaj mamy symboliczny Sejm Niemy. Nie wszystkim uczestnikom naszego Zgromadzenia podobało się to. Byli tacy co opuścili je przedwcześnie z wyraźną dezaprobatą dla zapisów ustawy.

Zgodnie z ustawą i z zapisami w Statucie ŻSM, każdy z członków obok powiadomień poprzez miejscowe media, otrzymał pisemne zaproszenie na obrady swojej części Walnego Zgromadzenia. W tym roku z zaproszenia skorzystało 157 członków, uczestnicząc w swojej części zebrania, co stanowi 2,44% ogółu (z czego na I części – 54 osoby, II – 52 osoby, III – 51 osób).

W tegorocznym Walnym Zgromadzeniu poszczególnym jego częściom przewodniczyli: p. Stanisław Popielczyk –v-ce przewodniczący Rady Nadzorczej na I części (os. Żeromskiego, Sikorskiego i Batorego); p. Andrzej Drużyński – członek RN, przewodniczący RO – Centrum, Kościuszki na II części (os. Centrum, Kościuszki i Wschód), p. Krystyna Zielińska – przewodnicząca RN na III części (os. Teklin i Piękna).

Na każdej części WZ obok przeprowadzonych wyborów do Rad Osiedli uczestnicy wysłuchali i dokonali oceny następujących tematów:

1) Sprawozdania Zarządu Spółdzielni z działalności w 2013 r., w tym zapoznali się z opinią biegłego rewidenta nt. sprawozdania finansowego oraz bilansu spółdzielni za 2013 r. Wynik spółdzielni, w tym:

- bilans spółdzielni na 31.12 2013 r. po stanie aktywów i pasywów zamyka się sumą 126.730.227,08 zł.,

- rachunek zysków i strat za rok obrotowy na 31.12.2013 r. wykazuje zysk netto w wysokości 307.466,60 zł.

Walne Zgromadzenie postanowiło całą nadwyżkę bilansową przeznaczyć na zasilenie funduszu zasobowego spółdzielni.

2) Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2013 r. i ze sprawowania funkcji kontrolno-nadzorczych nad działaniami spółdzielni.

3) Informacji o realizacji uchwał ubiegłorocznego Walnego Zgromadzenia.

4) listu polustracyjnego Związku Rewizyjnego SM RP – podsumowującego pozytywne wyniki kontroli spółdzielni za lata 2010÷2012 we wszystkich działalnościach.

Uczestnicy Zgromadzenia pozytywnie ocenili przedłożone dokumenty, czemu dali wyraz w podjętych jednogłośnie uchwałach. Także jednogłośnie podjęto uchwałę
o udzieleniu absolutorium poszczególnym członkom Zarządu Spółdzielni za działalność
w 2013 r.

Walne Zgromadzenie dokonało również zmian porządkowych w statucie ŻSM oraz
w Regulaminach ; obrad Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej.

W sprawach bieżących Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę określającą sumę zobowiązań jakie spółdzielnia może zaciągnąć w imieniu członków na działania statutowe
i gospodarcze (stanowiące roczny budżet Spółdzielni) do kwoty 44 mln.zł.

Podjęto także uchwałę określającą na 3 mln.zł. sumą rocznych zobowiązań kredytowych jakie spółdzielnia będzie mogła zaciągnąć na działania inwestycyjne, o ile projekt realizacji budynku o 16 mieszkaniach na wynajem na os. Piękna uzyska pełną akceptację przyszłych użytkowników. Przy tej uchwale 4 członków WZ miało zdanie przeciwne, zaś troje wstrzymało się od głosu.

Ostatnie dwie uchwały dotyczyły zgody zbycia majątku w tym:

- zbycia prawa do 26 lokali stanowiących własność ŻSM (małe lokaliki wykorzystywane
w przeszłości  na cele eksmisyjne i zwrócone lokale z puli KFM), które będą sprzedane
w procedurze przetargowej,

- zbycia prawa do nieefektywnego składnika majątkowego, którym jest działka nr 2746
o powierzchni 363 m3 przy ul. Girarda.

Walne Zgromadzenie pozytywnie przyjęło zgłoszone projekty uchwał.

Odbyte w dniu 21 maja Kolegium WZ składające się z przewodniczących każdej części zebrania i sekretarzy zatwierdziło protokół z obrad tegorocznego WZ i wyniki przeprowadzonych głosowań.  Są one zamieszczone na stronie internetowej ŻSM www.zsm.net.pl

Zarząd ŻSM

 

 

Kontakt

 

Żyrardowska Spółdzielnia Mieszkaniowa

96-300 Żyrardów

ul. Środkowa 35

 

tel. +48 46 855 30 41

tel. +48 46 855 30 42

fax. / tel. +48 46 855 49 54

 

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Dział Techniczny

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Administracja os.

"Wschód - Teklin - Piękna"

tel. +48 46 855 46 92

tel./fax +48 46 855 75 92

 

Administracja os.

"Żeromskiego - Sikorskiego - Batorego - Centrum - Radziejowska - Słoneczna - Kościuszki"

tel. +48 46 855 30 53

tel./fax +48 46 855 43 70

 

Osiedlowy Dom Kultury

tel./fax +48 46 855 16 56

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Klub "Koliber"

tel. +48 46 855 75 60

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

 

Klub Kultury Fizycznej

tel. +48 46 855 98 77

Rachunki Bankowe

Redakcja serwisu