Przetargi

Żyrardowska Spółdzielnia Mieszkaniowa podaje do publicznej wiadomości, że od dnia 18.06.2019r. do dnia 09.07.2019r do godz.12.00

w sekretariacie (I-piętro) Żyrardowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Środkowej 35 w Żyrardowie,

można składać oferty na nabycie prawa własności nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Żyrardowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Położenie nieruchomości Nr ewid. działki Pow. działki   w m2 Nr KW

Przeznaczenie w planie

Cena wywoławcza

nieruchomości

Wadium
Sprzedawane prawo
os. Centrum ul. Mielczarskiego 8 4744/1 779

PLZ1/00042893/4

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (oznaczenie 13 UM) pod zabudowę usługową i mieszkaniową

443 700,00 zł

 

44.370 zł

własność

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 09.07.2019r. o godz.12.15 w siedzibie biura Zarządu ŻSM przy ul. Środkowej 35 w sali nr 9 (parter).

Wadium w podanej wysokości należy wpłacić na konto Spółdzielni w PKO BP S.A. V o/Centrum Warszawa nr 31 1020 1055 0000 9102 0015 5820 z dopiskiem „

wadium, działka Mielczarskiego 8”, z takim wyprzedzeniem, aby wyżej wymieniona kwota wpłynęła na konto Spółdzielni do dnia 09.07.2019r.

Cenę nabycia uzyskaną w przetargu za nabytą nieruchomość pomniejszoną o wpłacone wadium należy uregulować jednorazowo przed podpisaniem

umowy sprzedaży na konto ŻSM w PKO BP S.A. o/ Warszawa nr 31 1020 1055 0000 9102 0015 5820

Osoby przystępujące do przetargu muszą dołączyć do oferty: dowód wpłaty wadium. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości

nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej to Zarząd ŻSM może odstąpić od zawarcia umowy a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Zastrzega się, że ŻSM przysługuje prawo swobodnego wyboru ofert jak też uznanie, że przetarg nie dał rezultatu, bez podania przyczyny

Bliższych informacji udziela Dział Nadzoru Technicznego ul. Środkowa 35 pok.nr 8 tel. 46. 855-30-41(42) wew. 57 lub 66.

 

        

Żyrardowska Spółdzielnia Mieszkaniowa z siedzibą w Żyrardowie przy ul. Środkowej 35 ogłasza

PRZETARG NIEOGRANICZONY

w zakresie: wykonanie prac remontowych w zasobach Ż.S.M w roku 2019.

Rodzaj robót:

 • dekarsko – blacharskie
 • malarskie
 • ogólnobudowlane
 • drogowe
 • alpinistyczne
 • ocieplenie stropodachów
 • ślusarskie
 • przeglądy elektryczne
 • instalacja C.O
  • instalacja gazowa
  • instalacja wod-kan
  • ocieplenie ścian szczytowych
  • wymiana okienek piwnicznych

Opłaty za Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia w kwocie 50,00 zł należy dokonać przelewem na konto zamawiającego
w PKO BP S.A    nr 31 1020 1055 0000 9102 0015 5820 z dopiskiem „ za SIWZ -Remonty 2019”

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego przy ul. Środkowej 35, pok. Nr 8, po przedłożeniu dowodu opłaty.

Oferty należy składać w zalakowanych kopertach do dnia 04.12.2018 do godz. 12.45 w siedzibie Biura Zarządu Żyrardowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
przy ulicy Środkowej 35, 96-300 Żyrardów, l piętro sekretariat

Oferta winna być zabezpieczona wadium w wysokości podanej w SIWZ

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 04.12.2018 o godz.13.00 w Biurze Zarządu ŻSM przy ul. Środkowej 35 w Żyrardowie, sala konferencyjna pok. nr 9, parter.

Bliższych informacji udzielamy pod nr telefonu (0-46) 855-30-41; 855-49-53

 


Kontakt

 

Żyrardowska Spółdzielnia Mieszkaniowa

96-300 Żyrardów

ul. Środkowa 35

 

tel. +48 46 855 30 41

tel. +48 46 855 30 42

fax. / tel. +48 46 855 49 54

 

e-mail sekretariat@zsm.net.pl

 

Dział Techniczny

e-mail techniczny@zsm.net.pl

 

Administracja os.

"Wschód - Teklin - Piękna"

tel. +48 46 855 46 92

tel./fax +48 46 855 75 92

 

Administracja os.

"Żeromskiego - Sikorskiego - Batorego - Centrum - Radziejowska - Słoneczna - Kościuszki"

tel. +48 46 855 30 53

tel./fax +48 46 855 43 70

 

Osiedlowy Dom Kultury

tel./fax +48 46 855 16 56

e-mail odkinfotv@gmail.com

 

Klub "Koliber"

tel. +48 46 855 75 60

e-mail klubkoliber@poczta.onet.pl 

 

Klub Kultury Fizycznej

tel. +48 46 855 98 77

Rachunki Bankowe

Redakcja serwisu