Obwieszczenia


Załącznik do Uchwały RN nr 59/2016

z dn. 29.12.2016r

TERMINARZ i TEMATYKA POSIEDZEŃ RN w I półroczu 2017r.

Miesiąc

       Komisje                               Terminy

       Plenum

I-E Rewizyjna O-S

STYCZEŃ

18 23

23

27

LUTY

15 20

20

24
MARZEC      

31

KWIECIEŃ 19 24

24

28
MAJ 17 22 22

26

CZERWIEC 21 26

26

30

Zgodnie z § 6 pkt 3 p. pkt a,b,c Regulaminu Rady Prezydium RN zastrzega możliwość zmiany terminów posiedzeń.

Tematy omawiane na każdym posiedzeniu plenarnym:                  

 1. Przyjęcie protokółu z poprzedniego posiedzenia.
 2. Omówienie skarg na działalność Zarządu oraz rozpatrywanie odwołań od jego decyzji.
 3. Premia dla Zarządu.
 4. Sprawy związane z bieżącą działalnością spółdzielni.

Tematyka posiedzeń komisji, będąca przedmiotem ocen prezentowanych na posiedzeniach plenarnych,

może być uzupełniona o zagadnienia wniesione przez Zarząd, bądź członków komisji.

MIESIĄC TEMAT Komisja opracowująca zagadnienie

  

 

 

STYCZEŃ

 1. Analiza struktury organizacyjnej, stanu zatrudnienia i wykorzystania funduszu płac za 2016 – plan w tym zakresie na 2017r.
 2. Analiza terminowości i sposobu załatwienia skarg i odwołań, które wpłynęły w 2016r.
 3. Ocena funkcjonowania strony internetowej ŻSM.
 4. Ocena wykonania zadań inwestycyjnych oraz stan wykorzystania funduszu remontowego za 2016r.

Rewizyjna

 

Org.-Samorządowa

Rewizyjna

Org.-Samorządowa

I-E

                                

LUTY

 1. Ocena realizacji planów merytorycznych i finansowych domów kultury w 2016r.
 2. Zatwierdzenie podziału członków na Walne Zgromadzenie odbywane w częściach, w oparciu
  o informacje na temat stanu bazy członkowskiej.
 3. Analiza kosztów zakupu wody i jej podgrzania za 2016r.– omówienie działań związanych z kontrolą funkcjonowania urządzeń pomiarowych w budynkach oraz kontrolą zużywania wody w poszczególnych nieruchomościach.
 4. Zatwierdzenie planów gospodarczych na 2017r -

     zatwierdzenie stawek opłat za lokale (energia elektryczna, stawka eksploatacyjna, opłaty za lokale użytkowe i garaże).

Org.-Samorząd.

Rewizyjna

Org.-Samorząd.

 

Wszystkie komisje

Wszystkie komisje

 

 

 

MARZEC

 

 1. Omówienie i przyjęcie sprawozdań Zarządu
  i Rady Nadzorczej z działalności w 2016 r.- ocena realizacji uchwał RN podjętych w 2016r
 2. Ocena przebiegu akcji „Zima w mieście” w placówkach społ.-wychowawczych.
 3. Analiza zadłużenia kredytowego spółdzielni (wysokość, terminy spłat).
Plenum

 

 

 

 

KWIECIEŃ

 1. Analiza wyników finansowych poszczególnych         nieruchomości za 2016r. w tym:
  - zestawienie z faktycznym zadłużeniem w opłatach za lokale,
  - omówienia spraw przekazanych do komornika, w tym licytacji z nieruchomości.
 2. Analiza działalności rekreacyjno-sportowej w placówkach ŻSM – strona merytoryczna i finansowa.
 3. Ocena działań:
  - inwestycyjnych przyjętych na 2017r. wraz z informacją o posiadanych terenach pod inwestycje
  i kosztami ich utrzymania
  - remontowych za I kwartał 2017r.

Rewizyjna

Org.-Samorządowa

Inw.-Ekspl..

 

MAJ

 1. Analiza kosztów i zadłużeń w lokalach mieszkalnych i użytkowych za I kwartał 2017r.
 2. Analiza wyników finansowych działalności domów kultury za I kwartał 2016r.
 3. Ocena działań związanych z termomodernizacją zasobów.

Rewizyjna

Org.-Samorządowa

Inw.-Eksploatacyjna

 

 

 

 

CZERWIEC

 1. Kontrola prawidłowości działań w zakresie gospodarki lokalami mieszkalnymi i użytkowymi.
 2. Plan akcji letniej organizowanej w placówkach ŻSM.
 3. Ocena przebiegu Walnego Zgromadzenia – realizacja podjętych uchwał.
 4. Omówienie i ocena sezonu grzewczego 20016/2017 na poszczególnych nieruchomościach (strona finansowa) oraz ocena pod kątem technicznego funkcjonowania systemu grzewczego .
 5. Opracowanie i przyjęcie planu posiedzeń na II półrocze 2017r.

Rewizyjna

Org.-Samorządowa

Org.-Samorządowa

Inw.-Eksploatacyjna

Prezydium/Plenum RN

Wszystkie posiedzenia odbywają się w biurze Zarządu ul. Środkowa 35.

Dni tygodnia i godziny, w których odbywają się posiedzenia:

 1. Komisja Inw.- Eksploatacyjna                      1700   środa
 2. Komisja Rewizyjna                                      17.00 poniedziałek
 3. Komisja Org.-Samorządowa                                     15.30 poniedziałek
 4. Posiedzenia plenarne                                     17ºº piątek (chyba, że plan przewiduje inaczej)
 


Kontakt

 

Żyrardowska Spółdzielnia Mieszkaniowa

96-300 Żyrardów

ul. Środkowa 35

 

tel. +48 46 855 30 41

tel. +48 46 855 30 42

fax. / tel. +48 46 855 49 54

 

 

Dział Techniczny

e-mail techniczny@zsm.net.pl

 

Administracja os.

"Wschód - Teklin - Piękna"

tel. +48 46 855 46 92

tel./fax +48 46 855 75 92

 

Administracja os.

"Żeromskiego - Sikorskiego - Batorego - Centrum - Radziejowska - Słoneczna - Kościuszki"

tel. +48 46 855 30 53

tel./fax +48 46 855 43 70

 

Osiedlowy Dom Kultury

tel./fax +48 46 855 16 56

e-mail odkinfotv@gmail.com

 

Klub "Koliber"

tel. +48 46 855 75 60

e-mail klubkoliber@poczta.onet.pl 

 

Klub Kultury Fizycznej

tel. +48 46 855 98 77

Rachunki Bankowe

Redakcja serwisu