Obwieszczenia


Załącznik do Uchwały RN nr 54/2017

z dn. 28.12.2017r

 

TERMINARZ i TEMATYKA POSIEDZEŃ RN w I półroczu 2018r.

Miesiąc

       Komisje                               Terminy

       Plenum

I-E Rewizyjna O-S

STYCZEŃ

17 22

22

26

LUTY

14 19

19

23
MARZEC 21 26 26

30

KWIECIEŃ

18

Plenum z biegłą rewident- później komisja

23

Wspólnie z komisją org.-sam. o g.16.00

23

27
MAJ      

25

Posiedzenie jubileuszowe

CZERWIEC 20 25

25

29

Zgodnie z § 6 pkt 3 p. pkt a,b,c Regulaminu Rady Prezydium RN zastrzega możliwość zmiany terminów posiedzeń.

Tematy omawiane na każdym posiedzeniu plenarnym:                  

 1. Przyjęcie protokółu z poprzedniego posiedzenia.
 2. Omówienie skarg na działalność Zarządu oraz rozpatrywanie odwołań od jego decyzji.
 3. Premia dla Zarządu.
 4. Sprawy związane z bieżącą działalnością spółdzielni.

Tematyka posiedzeń komisji, będąca przedmiotem ocen prezentowanych na posiedzeniach plenarnych, może być uzupełniona o zagadnienia wniesione przez Zarząd, bądź członków komisji.

MIESIĄC TEMAT Komisja opracowująca zagadnienie

 

  

 

 

STYCZEŃ

 1. Analiza struktury organizacyjnej, stanu zatrudnienia i wykorzystania funduszu płac za 2017 – plan w tym zakresie na 2018r.
 2. Analiza terminowości i sposobu załatwienia skarg i odwołań, które wpłynęły w 2017r.
 3. Ocena realizacji zadań konserwacyjnych zasobów spółdzielni– zakres rzeczowy i finansowy, ocena współpracy z firmami świadczącymi usługi w tym zakresie.

Rewizyjna

 

Org.-Samorządowa

Rewizyjna

I-E

                                

 

 

 

LUTY

 1. Ocena realizacji planów merytorycznych i finansowych domów kultury w 2017r.
 2. Zatwierdzenie podziału członków na Walne Zgromadzenie odbywane w częściach.
 3. Analiza kosztów zakupu wody i jej podgrzania za 2017r.– omówienie działań związanych z kontrolą funkcjonowania urządzeń pomiarowych w budynkach oraz kontrolą zużywania wody w poszczególnych nieruchomościach.
 4. Zatwierdzenie planów gospodarczych na 2018r -

     zatwierdzenie stawek opłat za lokale (energia elektryczna, stawka eksploatacyjna, opłaty za lokale użytkowe i garaże).

Org.-Samorząd.

Org.-Samorząd.

 

Rewizyjna

Inwest.-Esploat.

Wszystkie komisje

 

 

 

MARZEC

 

 1. Omówienie i przyjęcie sprawozdań Zarządu z działalności w 2017r., w tym:
  - wykonania zadań inwestycyjnych, remontowych i modernizacyjnych,
  - wykonania uchwał podjętych przez ostatnie Walne Zgromadzenie
 2. Omówienie i przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2017 r.- ocena realizacji podjętych uchwał.
 3. Omówienie wstępnego projektu zmian w statucie spółdzielni

Inw-ekspl.

rewizyjna,org.samorz.

wszystkie komisje

Wszystkie komisje

 

 

 

 

KWIECIEŃ

 1. Analiza wyników finansowych poszczególnych         nieruchomości za 2017r. w tym:
  - zestawienie z faktycznym zadłużeniem w opłatach za lokale,
  - omówienia spraw przekazanych do komornika, w tym licytacji z nieruchomości.
 2. Ocena prowadzonych form działalności rekreacyjno-sportowej oraz oferty domów kultury w okresie ferii.
 3. Informacja i ocena działań inwestycyjnych i remontowych za I kwartał 2018r.
 4. Przedstawienie projektu zmian w statucie spółdzielni do przedłożenia na Walnym Zgromadzeniu.

Rewizyjna

Org.-Samorządowa

Inw.-Ekspl..

Wszystkie komisje

 

MAJ

 1. Analiza kosztów i zadłużeń w lokalach mieszkalnych i użytkowych za I kwartał 2018r.
 2. Analiza wyników finansowych działalności domów kultury za I kwartał 2018r.
 3. Ocena działań związanych z termomodernizacją zasobów.

Rewizyjna

Org.-Samorządowa

Inw.-Eksploatacyjna

 

 

 

 

CZERWIEC

 1. Kontrola prawidłowości działań w zakresie gospodarki lokalami mieszkalnymi i użytkowymi.
 2. Plan akcji letniej organizowanej w placówkach ŻSM.
 3. Ocena przebiegu Walnego Zgromadzenia – realizacja podjętych uchwał.
 4. Omówienie i ocena sezonu grzewczego 20017/2018 pod kątem technicznego funkcjonowania systemu grzewczego .
 5. Opracowanie i przyjęcie planu posiedzeń na II półrocze 2018r.

Rewizyjna

Org.-Samorządowa

Org.-Samorządowa

Inw.-Eksploatacyjna

Prezydium/Plenum RN

Wszystkie posiedzenia odbywają się w biurze Zarządu ul. Środkowa 35 ( z wyjątkiem posiedzenia w maju)

Dni tygodnia i godziny, w których odbywają się posiedzenia:

 1. Komisja Inw.- Eksploatacyjna                      1700   środa
 2. Komisja Rewizyjna                                      17.00 poniedziałek
 3. Komisja Org.-Samorządowa                                     16ºº poniedziałek
 4. Posiedzenia plenarne                                     17ºº  piątek
 

Plan dyżurów członków Rady Nadzorczej

ŻSM na II półrocze 2017r.

 

Imię i nazwisko dyżurującego Data dyżuru
miesiąc dzień

MARCZAK KRYSTYNA

lipiec 3

MELA LESZEK

  10

MILCZAREK GENOWEFA

  17

RYPINA KRYSTYNA

  24

SOCHAŃSKI RYSZARD

  31
TOBER MAŁGORZATA sierpień 7

WALCZAK WŁODZIMIERZ

  14

WÓJCIK TERESA

  21
BAKALARSKA KATARZYNA   28

BOGUCKA EWA

wrzesień 4

BRONOWSKI MIROSŁAW

  11

DZIENIEWICZ TERESA

  18

GALIŃSKI JAN

  25

GRUNDMAN WOJCIECH

Październik 2

KIERLAŃCZYK WIESŁAWA

  9

MARCZAK KRYSTYNA

  16

MELA LESZEK

  23

MILCZAREK GENOWEFA

  30

RYPINA KRYSTYNA

listopad 6

SOCHAŃSKI RYSZARD

  13
TOBER MAŁGORZATA   20

WALCZAK WŁODZIMIERZ

  27

WÓJCIK TERESA

grudzień 4
BAKALARSKA KATARZYNA   11

BOGUCKA EWA

  18

Dyżury członków Rady Nadzorczej odbywają się w biurze Zarządu
ul. Środkowa 35, w godzinach 16ºº- 17ºº.

 

Plan dyżurów członków Rady Nadzorczej ŻSM na I półrocze 2018r.

Imię i nazwisko dyżurującego Data dyżuru
miesiąc dzień

BRONOWSKI MIROSŁAW

styczeń 8

DZIENIEWICZ TERESA

  15

GALIŃSKI JAN

  22

GRUNDMAN WOJCIECH

  29

KIERLAŃCZYK WIESŁAWA

luty 5

MARCZAK KRYSTYNA

  12

MELA LESZEK

  19

MILCZAREK GENOWEFA

  26

RYPINA KRYSTYNA

marzec 5

SOCHAŃSKI RYSZARD

  12
TOBER MAŁGORZATA   19

WALCZAK WŁODZIMIERZ

  26

WÓJCIK TERESA

Kwiecień 9
BAKALARSKA KATARZYNA   16

BOGUCKA EWA

  23

BRONOWSKI MIROSŁAW

  30

DZIENIEWICZ TERESA

maj 7

GALIŃSKI JAN

  14

GRUNDMAN WOJCIECH

  21

KIERLAŃCZYK WIESŁAWA

  28

MARCZAK KRYSTYNA

czerwiec 4

MELA LESZEK

  11

MILCZAREK GENOWEFA

  18

RYPINA KRYSTYNA

  25

Dyżury członków Rady Nadzorczej odbywają się w biurze Zarządu
ul. Środkowa 35, w godzinach 16ºº- 17ºº.

 


Kontakt

 

Żyrardowska Spółdzielnia Mieszkaniowa

96-300 Żyrardów

ul. Środkowa 35

 

tel. +48 46 855 30 41

tel. +48 46 855 30 42

fax. / tel. +48 46 855 49 54

 

e-mail sekretariat@zsm.net.pl

 

Dział Techniczny

e-mail techniczny@zsm.net.pl

 

Administracja os.

"Wschód - Teklin - Piękna"

tel. +48 46 855 46 92

tel./fax +48 46 855 75 92

 

Administracja os.

"Żeromskiego - Sikorskiego - Batorego - Centrum - Radziejowska - Słoneczna - Kościuszki"

tel. +48 46 855 30 53

tel./fax +48 46 855 43 70

 

Osiedlowy Dom Kultury

tel./fax +48 46 855 16 56

e-mail odkinfotv@gmail.com

 

Klub "Koliber"

tel. +48 46 855 75 60

e-mail klubkoliber@poczta.onet.pl 

 

Klub Kultury Fizycznej

tel. +48 46 855 98 77

Rachunki Bankowe

Redakcja serwisu