Obwieszczenia


Załącznik do Uchwały RN nr 24/2017z dnia 30.06.2017r.

TERMINARZ POSIEDZEŃ RADY NADZORCZEJ
w II półroczu 2017 r.

 

 

Sierpień

16

21

21

25

 

Wrzesień

19

25

25

29
posiedzenie ze szkoleniem dla całego samorządu (RN + RO)

 

Październik

18

23

23

27/30

 

Listopad

15

20

20

24

 

Grudzień

-

-

-

29

Zgodnie z § 6 pkt 3 p. pkt a, b, c Regulaminu Rady, Prezydium RN zastrzega możliwość zmiany terminów posiedzeń.

Tematy omawiane na każdym posiedzeniu plenarnym:

 1. Przyjęcie protokółu z poprzedniego posiedzenia.
 2. Premia dla Zarządu.
 3. Sprawy związane z bieżącą działalnością spółdzielni.

Tematyka posiedzeń komisji jest przedmiotem ocen prezentowanych na posiedzeniach plenarnych.
Może być ona uzupełniona o zagadnienia wniesione przez Zarząd, bądź członków komisji.

TEMATYKA POSIEDZEŃ 

MIESIĄC TEMAT Komisja opracowująca zagadnienie

Lipiec

 

 

 1. Ocena funkcjonowania Zakładów Usług Porządkowych
  - zakres rzeczowy i finansowy, ocena bieżącej współpracy
  z administracjami osiedli.
 2. Omówienie i ocena wykonania planu remontów za
  I półrocze 2017r. oraz  przygotowania placów zabaw dla dzieci (ławki, sprzęt zabawowy).
 3. Ocena stanu technicznego i wyposażenia domów kultury
  i  boisk przy placówkach, pod kątem imprez zaplanowanych w ramach akcji letniej.

Plenum

Sierpień

 1. Analiza kosztów i zadłużeń za I półrocze 2017r. wraz z informacją o pożytkach i innych przychodach z własnej działalności gospodarczej, uzyskanych w 2016r.– ocena ich wykorzystania.
 2. Analiza porównawcza wyników rozliczenia kosztów centralnego ogrzewania za sezony  2014/2015, 2015/2016, 2016/2017
            –    ustalenie wysokości zaliczek minimalnej
                  i maksymalnej na sezon grzewczy 2017/2018
 1. Ocena realizacji uchwał Rady Nadzorczej za I półrocze 2017r.
 2. Ocena wykonania planu zadań remontowych finansowanych z centralnego funduszu remontowego.

Rewizyjna

Rewizyjna

Organ-Samorządowa

Inwest.-Eksploatacyjna

 

 

 

Wrzesień

 1. Analiza zużycia wody i jej podgrzania za I półrocze br.
  w zestawieniu ze stanem na koniec 2015r i 2016r.
 2. Ocena realizacji planu akcji letniej (strona merytoryczna
  i finansowa) - analiza kosztów domów kultury za 6 miesięcy 2017r.
 3. Omówienie wyników przeglądów stanu technicznego zasobów spółdzielni.

Rewizyjna

Org.-samorządowa

Inwest.-eksploatacyjna

 

 

Październik

      1.   Ocena przygotowania zasobów do sezonu zimowego i grzewczego – ocena efektów wykonanej modernizacji sieci i instalacji (zawory termostatyczne) grzewczej.  

       2. Analiza działań w zakresie gospodarki lokalami użytkowymi (ilość, rodzaje lokali, kalkulacje stawek opłat).

3. Informacja na temat aktualności statutu i regulaminów    wewnętrznych.

4. Podsumowanie i ocena działalności turystycznej prowadzonej przez spółdzielcze domy kultury – plany w tym zakresie na rok 2018

  

Inwestycyjno-eksploat.

Rewizyjna

Org.-samorządowa

Org.-samorządowa

Listopad

 

 

 1. Analiza kosztów i zadłużeń za 9 miesięcy 2017r
  - omówienie spraw osób wykluczonych ze spółdzielni, (licytacje komornicze, eksmisje)
 2. Analiza kosztów domów kultury za 9 miesięcy 2017r
 3. Założenia do planów na rok 2018 w zakresie inwestycji, remontów i modernizacji zasobów.

Rewizyjna

Org.-samorządowa

Inwest.-eksploatacyjna

 

Grudzień

 1. Ocena działalności Rad Osiedla w 2017r.
 2. Informacja o stanie realizacji programu obchodów
  60-lecia spółdzielni
 3. Zatwierdzenie płacy dla poszczególnych członków Zarządu na 2018r.
 4. Przyjęcie terminów i tematyki posiedzeń RN oraz dyżurów członków RN w I półroczu 2018r.

Plenum

Prezydium RN

Wszystkie posiedzenia odbywają się w biurze Zarządu, ul. Środkowa 35.

Dni tygodnia i godziny, w których odbywają się posiedzenia:

 1. Komisja Inw.- Eksploatacyjna                      1700   środa (poza posiedzeniem we wrześniu-wtorek)
 2. Komisja Rewizyjna                                       17.00  poniedziałek
 3. Komisja Org.-Samorządowa                                     15.30 poniedziałek                                   
 4. Posiedzenia plenarne                                     17.00 piątek (chyba, że plan przewiduje inaczej) 

Tematy do omówienia w I półroczu 2018r.
1. Ocena realizacji zadań konserwacyjnych zasobów spółdzielni– zakres rzeczowy i finansowy, ocena współpracy z firmami świadczącymi usługi w tym zakresie.

2. Analiza i ocena wykonania zadań inwestycyjnych, remontowych i modernizacyjnych za 2017r.

 

Plan dyżurów członków Rady Nadzorczej

ŻSM na II półrocze 2017r.

 

Imię i nazwisko dyżurującego Data dyżuru
miesiąc dzień

MARCZAK KRYSTYNA

lipiec 3

MELA LESZEK

  10

MILCZAREK GENOWEFA

  17

RYPINA KRYSTYNA

  24

SOCHAŃSKI RYSZARD

  31
TOBER MAŁGORZATA sierpień 7

WALCZAK WŁODZIMIERZ

  14

WÓJCIK TERESA

  21
BAKALARSKA KATARZYNA   28

BOGUCKA EWA

wrzesień 4

BRONOWSKI MIROSŁAW

  11

DZIENIEWICZ TERESA

  18

GALIŃSKI JAN

  25

GRUNDMAN WOJCIECH

Październik 2

KIERLAŃCZYK WIESŁAWA

  9

MARCZAK KRYSTYNA

  16

MELA LESZEK

  23

MILCZAREK GENOWEFA

  30

RYPINA KRYSTYNA

listopad 6

SOCHAŃSKI RYSZARD

  13
TOBER MAŁGORZATA   20

WALCZAK WŁODZIMIERZ

  27

WÓJCIK TERESA

grudzień 4
BAKALARSKA KATARZYNA   11

BOGUCKA EWA

  18

Dyżury członków Rady Nadzorczej odbywają się w biurze Zarządu
ul. Środkowa 35, w godzinach 16ºº- 17ºº.

 


Kontakt

 

Żyrardowska Spółdzielnia Mieszkaniowa

96-300 Żyrardów

ul. Środkowa 35

 

tel. +48 46 855 30 41

tel. +48 46 855 30 42

fax. / tel. +48 46 855 49 54

 

e-mail sekretariat@zsm.net.pl

 

Dział Techniczny

e-mail techniczny@zsm.net.pl

 

Administracja os.

"Wschód - Teklin - Piękna"

tel. +48 46 855 46 92

tel./fax +48 46 855 75 92

 

Administracja os.

"Żeromskiego - Sikorskiego - Batorego - Centrum - Radziejowska - Słoneczna - Kościuszki"

tel. +48 46 855 30 53

tel./fax +48 46 855 43 70

 

Osiedlowy Dom Kultury

tel./fax +48 46 855 16 56

e-mail odkinfotv@gmail.com

 

Klub "Koliber"

tel. +48 46 855 75 60

e-mail klubkoliber@poczta.onet.pl 

 

Klub Kultury Fizycznej

tel. +48 46 855 98 77

Rachunki Bankowe

Redakcja serwisu