Regulamin Obrad Walnego Zgromadzenia

REGULAMIN  OBRAD  WALNEGO  ZGROMADZENIA

W  ŻYRARDOWSKIEJ  SPÓŁDZIELNI  MIESZKANIOWEJ

 

 

§ 1

 1. Walne Zgromadzenie działa na podstawie przepisów:
  1. art.36-42 ustawy z 16.09.1998r. Prawo Spółdzielcze,
  2. art. 83 ustawy z 15.12.2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych,
  3. Statutu ŻSM oraz niniejszego regulaminu.
  4. Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Spółdzielni.
 2. Walne Zgromadzenie odbywa się częściami. Rada Nadzorcza ustala zasady podziału członków uprawnionych do udziału  w poszczególnych częściach Walnego Zgromadzenia uwzględniając zasadę wspólnoty interesów wynikającą z zamieszkiwania w określonym zespole nieruchomości.

 

§ 2

 1. Członkowie Spółdzielni mogą brać udział tylko w jednej części Walnego Zgromadzenia
  i tylko osobiście.
 2. Członek, któremu przysługują prawa do lokali znajdujących się w nieruchomościach przypisanych do różnych części Walnego Zgromadzenia, dokonuje wyboru części Walnego Zgromadzenia, w której będzie brał udział.
 3. Członek ma prawo do korzystania podczas jednej części Walnego Zgromadzenia na własny koszt z  pomocy jednego eksperta, w tym z pomocy prawnej.  Zamiar zaproszenia do udziału w Walnym Zgromadzeniu eksperta powinien zostać zgłoszony zarządowi nie później niż na 14 dni przed terminem tej części Walnego Zgromadzenia, w której członek bierze udział pod rygorem niedopuszczenia eksperta na posiedzenie Walnego Zgromadzenia. Osoba, z której pomocy korzysta członek nie ma prawa zabierania głosu, ani udziału w głosowaniach. Członek, który zaprosił do udziału w danej części Walnym Zgromadzeniu eksperta ponosi koszt jego uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Zryczałtowany koszt uczestnictwa ekspertów w Walnym Zgromadzeniu określa Zarząd spółdzielni
 4. Osoby prawne będące członkami Spółdzielni biorą udział w danej części Walnego Zgromadzenia przez ustanowionego w tym celu pełnomocnika. Pełnomocnik może zastąpić tylko jednego członka i jest zobowiązany do okazania pełnomocnictwa.
 5. Członek podpisuje listę obecności i otrzymuje mandat, który musi okazać na żądanie Prezydium lub Komisji (np.: przy zabieraniu głosu, głosowaniach). Wzór mandatu ustala Zarząd Spółdzielni.
 6. Przy podpisywaniu listy obecności i otrzymywaniu mandatu członek Spółdzielni jest zobowiązany do okazania dokumentu tożsamości.
 7. Każdy członek Spółdzielni wychodząc z sali obrad w trakcie trwania zebrania musi oddać mandat pracownikom Spółdzielni obsługującym zebranie.
 8. Każdemu członkowi obecnemu na odbywanym częściami Walnym Zgromadzeniu przysługuje tylko jeden głos bez względu na ilość posiadanych udziałów.
 9. W odbywanym częściami Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć z głosem doradczym przedstawiciele Związku Rewizyjnego i Krajowej Rady Spółdzielczej, członkowie Rady nadzorczej oraz inne osoby zaproszone przez Zarząd w porozumieniu
  z Radą Nadzorczą.

10.  W odbywanym częściami Walnym Zgromadzeniu obligatoryjnie biorą udział członkowie Zarządu ŻSM, Przewodniczący Rady Nadzorczej lub upoważniony do otwarcia zebrania członek Rady Nadzorczej, kierownicy jednostek organizacyjnych, obsługa prawna ŻSM oraz pracownicy Spółdzielni wyznaczeni do obsługi technicznej.

11.  Zgłoszeni kandydaci na członków Rady Nadzorczej, osoby, które złożyły odwołanie od uchwał Rady Nadzorczej oraz przedstawiciele członków zgłaszający projekt uchwały mają prawo do zabrania głosu osobiście na wszystkich częściach Walnego Zgromadzenia tylko w przypadku zgłoszenia do nich pytań przez członków danej części Walnego Zgromadzenia, z wyjątkiem sytuacji, o której mowa w § 4 ust. 4. Zarząd ŻSM jest zobowiązany do zapewnienia w/w osobom dodatkowej sali, z której będą poproszeni
o wejście i zabranie głosu przez sekretarza danej części Walnego Zgromadzenia.

§ 3

 1. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd przynajmniej raz w roku, w terminie do
  30 czerwca.
 2. Walne Zgromadzenie może być zwołane przez Zarząd z ważnych powodów w każdym czasie.
 3. Zarząd  jest obowiązany zwołać Walne Zgromadzenie na żądanie:
  1. Rady Nadzorczej,
   1. 1/10 ogólnej liczby członków.
   2. Żądanie zwołania Walnego Zgromadzenia powinno być złożone na piśmie z podaniem celu jego zwołania.

5.  W przypadkach  wskazanych w ust. 3 Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd  w takim terminie, aby pierwsza jego część mogła się odbyć w ciągu czterech tygodni od dnia wniesienia żądania. Jeżeli to nie nastąpi, zwołuje je Rada Nadzorcza.

6.  W przypadku nie zwołania Walnego Zgromadzenia przez organy Spółdzielni zwołuje je związek rewizyjny, w którym Spółdzielnia jest  zrzeszona lub Krajowa Rada Spółdzielni na koszt Spółdzielni.

7.  Projekty uchwał i żądania zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub jego wszystkich części mają prawo zgłaszać: zarząd, rada nadzorcza
i członkowie. Projekty uchwał, w tym uchwał przygotowanych w wyniku tych żądań, powinny być wykładane na co najmniej 14 dni przed terminem pierwszej części Walnego Zgromadzenia.

8. Członkowie mają prawo zgłaszać projekty uchwał i żądania, o których mowa § 3 w ust. 7, w terminie do 15 dni przed dniem posiedzenia pierwszej części Walnego Zgromadzenia. Projekt uchwały zgłaszanej przez członków spółdzielni musi być poparty przez co najmniej 10 członków i zawierać ich dane: imię, nazwisko, adres lokalu związany
z posiadaniem członkostwa w ŻSM, PESEL, podpis. Wzór, wg którego należy dokonać zgłoszenia projektów uchwał stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. Członek ma prawo zgłaszania poprawek do projektów uchwał nie później niż na 3 dni przed posiedzeniem pierwszej części Walnego Zgromadzenia. Zgłoszenie musi być złożone na piśmie i zawierać dane: imię, nazwisko, adres lokalu związany z posiadaniem członkowstwa w ŻSM, PESEL, podpis. Wzór, wg którego należy dokonać zgłoszenia poprawek stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.

9.  Zarząd jest zobowiązany do przygotowania pod względem formalnym i przedłożenia pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu projektów uchwał i poprawek zgłoszonych przez członków spółdzielni.

 

§ 4

 1. O czasie, miejscu i porządku obrad wszystkich części Walnego Zgromadzenia zawiadamia się wszystkich członków, związek, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona oraz Krajową Radę Spółdzielczą na piśmie, co najmniej 21 dni przed terminem posiedzenia pierwszej części Walnego Zgromadzenia. Zawiadomienie powinno zawierać czas, miejsce, porządek obrad oraz informację o miejscu wyłożenia wszystkich sprawozdań
  i projektów uchwał, które będą przedmiotem obrad oraz informację o prawie członka do zapoznania się z tymi dokumentami.
 2. Zawiadomienia dokonuje Zarząd Spółdzielni poprzez włożenie pisemnych informacji do euro-skrzynek pocztowych przypisanych do lokali członków zamieszkałych, bądź użytkujących lokale na terenie Spółdzielni oraz poprzez ogłoszenia w prasie lokalnej oraz wywieszanie informacji w biurze Zarządu i administracjach osiedli.
 3. W przypadku wniesienia do porządku obrad Walnego Zgromadzenia dodatkowych spraw, zgłoszenia projektów uchwał lub poprawek do zgłoszonych projektów uchwał w trybie przewidzianym w § 3 ust. 7, 8 i 9, uzupełniony porządek obrad powinien być podany do wiadomości członków, osób   i organizacji wymienionych w ust. 1 najpóźniej 3 dni przed terminem pierwszej części Walnego Zgromadzenia poprzez wywieszenie ogłoszeń
  w biurze Zarządu, administracjach osiedli.
 4. Osoby, w stosunku do których Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o wykluczeniu, a złożyły odwołanie od tej uchwały w terminie 30 dni przed pierwszą częścią Walnego Zgromadzenia, zostają powiadomione o możliwości zabrania głosu przed głosowaniem nad odwołaniem od tej uchwały. Po upływie tego terminu odwołanie może nie być rozpatrywane na Walnym Zgromadzeniu.

 

§ 5

 1. Każda część Walnego Zgromadzenia może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad podanym do wiadomości członków w sposób określony
  w § 4. Nie dotyczy to podjęcia uchwał o odwołaniu członka Zarządu w związku
  z nieudzieleniem mu absolutorium.
 2. Każda część Walnego Zgromadzenia może zmienić kolejność rozpatrywania spraw objętych porządkiem obrad.

3.   Walne Zgromadzenie jest ważne i zdolne do podejmowania uchwał niezależnie  od liczby członków obecnych na poszczególnych jego częściach.  Każdy projekt uchwały poddaje się głosowaniu na każdej części Walnego Zgromadzenia.

4. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w sposób jawny
z zastrzeżeniem § 28 ust. 2 Statutu.

Większość kwalifikowana wymagana jest:

-          2/3 głosów – dla podjęcia uchwały o zmianie statutu spółdzielni,

-          2/3 głosów – dla podjęcia uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej,

-          2/3 głosów – dla podjęcia uchwały w sprawie połączenia spółdzielni,

-          3/4 głosów – dla podjęcia uchwał w sprawie likwidacji spółdzielni

przeznaczenia majątku pozostałego po zaspokojeniu zobowiązań likwidowanej spółdzielni, zbycia zakładu lub innej wyodrębnionej jednostki organizacyjnej.

Uchwały podejmowane przez Walne Zgromadzenie większością kwalifikowaną są ważne bez względu na liczbę obecnych na nim członków.

 1. Warunek,  o którym mowa w ust. 3 uznaje się za spełniony także wówczas,  gdy na zebranie danej części Walnego Zgromadzenia nie przyszedł żaden z uprawnionych członków lub gdy członkowie obecni na danej części Walnego Zgromadzenia nie wzięli udziału w głosowaniu, bądź podjęli decyzję o skreśleniu z porządku obrad głosowania nad daną uchwałą lub decyzję o odroczeniu rozpatrywania danej sprawy.
 2. Uchwałę uważa się za podjętą, jeżeli za uchwałą opowiedziała się wymagana w statucie lub ustawie większość ogólnej liczby członków uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu.

Członkami uczestniczącymi w Walnym Zgromadzeniu są wszyscy członkowie obecni na tym zgromadzeniu, którzy wzięli udział w głosowaniu, niezależnie od tego czy głosowali „za”, „przeciw”, czy „wstrzymali się” od głosu.

 1. Uchwałę w przedmiocie podziału spółdzielni uważa się za podjętą, jeżeli opowiedziała się za nią większość ogólnej liczby członków uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu
  w obecności co najmniej 50 proc. członków uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu.
 2. Uchwałę w przedmiocie odwołania członka Zarządu lub całego Zarządu uważa się za podjętą jeżeli opowiedziała się za nią większość ogólnej liczby członków uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu w obecności co najmniej 30% członków uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu.
 3. Uchwałę w przedmiocie zbycia nieruchomości uważa się za podjętą jeżeli opowiedziała się za nią większość ogólnej liczby członków uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu bez względu na liczbę obecnych na nim członków.

10.  Przy obliczaniu wymaganej większości głosów dla podjęcia uchwały uwzględnia się głosy „za”, „przeciw” oraz „wstrzymujące się”.

11.  Jeżeli w głosowaniu padła równa liczba głosów „za” i „przeciw”, uchwałę uznaje się za nie podjętą.

12.  W przypadku głosowania nad uchwałą Rady Nadzorczej o wykluczeniu członka, Przewodniczący udziela głosu przybyłemu na zebranie, odwołującemu się od tej uchwały członkowi, w celu szczegółowego wyjaśnienia jego sytuacji.

§ 6

 1. Każda część Walnego Zgromadzenia może podjąć uchwałę o przerwaniu obrad bez wyczerpania porządku obrad. Uchwała ta powinna określać termin zwołania kontynuacji przerwanego zebrania, nie dłuższy niż 14 dni, z zastrzeżeniem, że nie może to być termin posiedzenia innej części Walnego Zgromadzenia.
 2. Jeżeli termin nie został ustalony zgodnie z ust. 1, określa go Zarząd nie później niż
  w ciągu 10 dni od daty tej części Walnego Zgromadzenia.
 3. Zarząd jest zobowiązany do powiadomienia członków o czasie i miejscu dokończenia przerwanej części Walnego Zgromadzenia, poprzez wywieszenie zawiadomienia
  w siedzibie Spółdzielni oraz na klatkach schodowych budynków na co najmniej 7 dni przed dniem dokończenia przerwanej części Walnego Zgromadzenia.
 4. W przypadku, gdy na kontynuacji przerwanej części Walnego Zgromadzenia, nieobecny jest członek Prezydium lub Komisji, zarządza się wybory uzupełniające do danego organu.

§ 7

Do wyłącznej właściwości Walnego Zgromadzenia należy:

 1. uchwalanie kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej  i kulturalnej Spółdzielni,
 2. rozpatrywanie sprawozdań Rady Nadzorczej, zatwierdzanie sprawozdań rocznych Spółdzielni oraz podejmowanie uchwał co do wniosków członków Spółdzielni, Rady Nadzorczej lub Zarządu w tych sprawach,
 3. udzielanie absolutorium członkom Zarządu,
 4. rozpatrywanie wniosków wynikających z przedstawionego protokołu polustracyjnego
  z działalności Spółdzielni oraz podejmowanie uchwał w tym zakresie,
 5. podejmowanie uchwał w sprawie podziału nadwyżki bilansowej (dochodu ogólnego) lub sposobu pokrycia strat,
 6. podejmowanie uchwał w sprawie zbycia nieruchomości, zbycia zakładu lub innej wyodrębnionej jednostki organizacyjnej Spółdzielni,
 7. podejmowanie uchwał w sprawie przystępowania do innych organizacji gospodarczych oraz występowania z nich,
 8. oznaczanie najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć,
 9. podejmowanie uchwał w sprawie połączenia się, podziału oraz likwidacji Spółdzielni,
 10. rozpatrywanie w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym odwołań od uchwał Rady Nadzorczej,
 11. uchwalanie zmian Statutu,
 12. podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia lub wystąpienia Spółdzielni ze  związków  oraz upoważnienie Zarządu do podejmowania działań w tym zakresie,
 13. wybór delegatów na zjazd związków, w których Spółdzielnia jest zrzeszona,
 14. wybór i odwołanie członków Rady Nadzorczej,
 15. uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej,
 16. wybieranie i odwoływanie członków Rady Osiedla, spośród kandydatów zgłoszonych przez członków.

§ 8

 1. Obrady poszczególnych części Walnego Zgromadzenia otwiera przewodniczący Rady Nadzorczej  lub inny upoważniony członek Rady.
 2. Na każdej części Walnego Zgromadzenia wybierane jest odrębne prezydium w składzie: przewodniczący, zastępca przewodniczącego i sekretarz. Wybór prezydium przeprowadza się w głosowaniu jawnym.
 3. Po wyborze Przewodniczącego głosowanie nad pozostałymi członkami Prezydium może odbywać się „blokiem”.
 4. Po dokonaniu wyboru prezydium, przewodniczący zarządza głosowanie w sprawie porządku obrad. Nie przyjęcie porządku obrad powoduje zerwanie części Walnego Zgromadzenia. W przypadku zakończenia części Walnego Zgromadzenia przed wyczerpaniem porządku obrad musi zostać zwołane drugie zebranie, z zachowaniem wszystkich procedur.

§ 9

 1. Na każdej części Walnego Zgromadzenia w głosowaniu jawnym wybierane są zwykłą większością głosów, spośród członków Spółdzielni następujące komisje:
  1. Komisja mandatowo-skrutacyjna, w składzie co najmniej 3 osób.

Do zadań komisji należy:

 1. sprawdzenie kompletności listy obecności oraz ważności mandatów pełnomocników osób prawnych – członków Spółdzielni oraz przedstawicieli osób z ograniczoną lub pozbawioną zdolnością do czynności prawnych,
 2. sprawdzenie prawidłowości zwołania danej części Walnego Zgromadzenia
  i zdolności do podejmowania prawomocnych uchwał,
 3. na życzenie członków biorących udział w danej części Walnego Zgromadzenia, przedstawienie danych kandydata do Rady Nadzorczej z formularza osobowego
  i oświadczeń przez niego złożonych zgodnie z  zapisami § 39 ust. 3, 7, 8 i § 39 A Statutu ŻSM; o ile kandydat jest obecny na danej części Walnego Zgromadzenia, na życzenie członków biorących udział w danej części Walnego Zgromadzenia, sekretarz zebrania zaprasza go na salę; komisja załącza do protokołu
  z przeprowadzonych wyborów wszystkie oświadczenia kandydatów wymienione w § 14 ust. 2 niniejszego regulaminu.

Takie same czynności komisja podejmuje w przypadku zgłoszonych kandydatów do Rad Osiedli oraz kandydatów na delegatów na zjazdy związków, których Spółdzielnia jest członkiem.

 1. dokonywanie na zarządzenie przewodniczącego danej części Walnego Zgromadzenia, obliczeń wyników głosowania i podanie tych wyników przewodniczącemu, wykonywanie innych czynności związanych z obsługą głosowania jawnego lub tajnego, zgodnie z § 15 niniejszego regulaminu.
  1. 2) (skreślono)
  2. Inne komisje w miarę potrzeby.
  3. Głosowanie na członków komisji może odbywać się „blokiem”.
 2. Komisje wybierają ze swego grona przewodniczącego i sekretarza.
 3. Komisje sporządzają protokół ze swej działalności, który podpisują przewodniczący
  i sekretarz.
 4. Przewodniczący komisji składają Walnemu Zgromadzeniu sprawozdanie z czynności komisji.
 5. Protokoły komisji przekazywane są sekretarzowi danej części Walnego Zgromadzenia.
 6. Osoby kandydujące w wyborach nie mogą być członkami komisji mandatowo-skrutacyjnej.

§ 10

 1. Po przedstawieniu każdej ze spraw zamieszczonych w porządku obrad, przewodniczący danej części Walnego Zgromadzenia otwiera dyskusję, udzielając głosu wg kolejności zgłoszeń.
 2. Na zarządzenie przewodniczącego - zgłoszenia mogą być dokonywane na piśmie
  z podaniem imienia i nazwiska.
 3. Walne Zgromadzenie może podjąć decyzję o przeprowadzeniu dyskusji nad kilkoma punktami porządku obrad łącznie.
 4. Czas wystąpienia w dyskusji nie może przekraczać 5 minut.
 5. Członkom Rady Nadzorczej, Zarządu oraz przedstawicielom Związku Rewizyjnego lub Krajowej Rady Spółdzielczej, głos może być udzielany poza kolejnością.
 6. Przewodniczący danej części Walnego Zgromadzenia na prawo zwrócić uwagę osobie zabierającej głos, jeżeli odbiega od przedmiotu dyskusji lub przekracza czas przeznaczony na wypowiedź. W przypadku nie zastosowania się mówcy do uwag, przewodniczący Zgromadzenia odbiera mu głos.
 7. Przewodniczący może odmówić udzielenia głosu osobie, która w danej sprawie już przemawiała.
 8. W sprawach formalnych przewodniczący Walnego Zgromadzenia udziela głosu poza kolejnością. Za wnioski w sprawach formalnych uważa się wnioski dotyczące:
 9. sposobu głosowania,
 10. zakończenia bez dyskusji,
 11. zakończenia dyskusji,
 12. zamknięcia listy mówców,
 13. zarządzenia przerwy.
 14. W dyskusji nad wnioskami w sprawach formalnych mogą zabrać głos jedynie dwaj mówcy, jeden „za” i jeden „przeciw” wnioskowi.

10.  Wnioski w sprawach formalnych Walne Zgromadzenie przyjmuje w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.

11.  Członkowie Spółdzielni mogą zgłaszać na piśmie niezależnie od zgłaszanych wniosków oświadczenia do protokółu Walnego Zgromadzenia. Oświadczenia z podaniem imienia
i nazwiska składa się na ręce sekretarza danej części Walnego Zgromadzenia.

§ 11

 1. Po zamknięciu dyskusji nad poszczególnymi punktami porządku obrad przewodniczący danej części Walnego Zgromadzenia zarządza głosowanie, jeśli określona sprawa wymaga podjęcia uchwały przez Walne Zgromadzenie.
 2. Projekty uchwał i poprawki poddawane są pod głosowanie następująco:
  1. w pierwszej kolejności projekty uchwał przedkładane przez Zarząd lub żądających zwołania Walnego Zgromadzenia,
  2. w drugiej kolejności poprawki i projekty uchwał przygotowane przez Radę Nadzorczą lub Zarząd, wówczas gdy Walne Zgromadzenie zwołane jest na żądanie Rady Nadzorczej,
  3. o dalszej kolejności głosowania poprawek i projektów uchwał decyduje liczba członków wnoszących projekt lub poprawkę.
 3. Niezwłocznie po przegłosowaniu uchwał, wyniki głosowania są wpisywane w protokół
  Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej oraz potwierdzane podpisem przez przewodniczącego
  i sekretarza danej części Walnego Zgromadzenia.
 4. Głosowanie odbywa się jawnie – z wyjątkiem:
  1. wyborów do Rady Nadzorczej,
  2. odwołanie członków Rady Nadzorczej lub Zarządu,
  3. wyboru delegata na zjazd związku, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona.
 5. Głosowanie tajne przeprowadza Komisja Mandatowo-Skrutacyjna poprzez zebranie odpowiednich kart do urny wyborczej według listy obecności. Z każdego głosowania tajnego Komisja sporządza protokół.
 6. Każda uchwała poddana głosowaniu na danej części Walnego Zgromadzenia powinna mieć nadany numer kolejny, datę podjęcia i tytuł określający sprawę, w której uchwała została podjęta.

§ 12

 1. Zakończenie każdej części Walnego Zgromadzenia następuje po wyczerpaniu porządku obrad.
 2. Obsługę każdej części Walnego Zgromadzenia oraz Kolegium prowadzi biuro Spółdzielni.
 3. Z obrad każdej części Walnego Zgromadzenia sporządza się protokół, który podpisują przewodniczący i sekretarz zebrania.
 4. Protokół  z obrad danej części Walnego Zgromadzenia sporządza się w terminie 7 dni od dnia odbycia danej części Zgromadzenia.
 5. Protokół powinien zawierać datę, porządek obrad, krótki przebieg dyskusji, najistotniejsze ustalenia poszczególnych komisji, oświadczenia złożone do protokółów, treść podjętych uchwał. Przy uchwałach należy podawać liczbę oddanych  głosów  za  uchwałą  i  przeciw

 

 

niej. Lista obecności i protokoły poszczególnych Komisji stanowią załączniki do protokołu każdej części Walnego Zgromadzenia.

 1. Protokół i uchwały każdej części Walnego Zgromadzenia są jawne dla członków Spółdzielni, przedstawicieli związku rewizyjnego, w którym spółdzielnia jest zrzeszona oraz dla Krajowej Rady Spółdzielczej.
 2. Protokóły z obrad każdej części Walnego Zgromadzenia przechowuje Zarząd Spółdzielni, co najmniej przez 10 lat.
 3. Przebieg obrad każdej części Walnego Zgromadzenia może być utrwalony za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk i obraz, o czym członkowie biorący udział
  w zgromadzeniu powinni być uprzedzeni.
 4. Na protokół obrad Walnego Zgromadzenia składają się poszczególne protokóły wszystkich jego części i protokół z obrad Kolegium.

 

§ 13

 1. W ciągu 7 dni po odbyciu ostatniej części Walnego Zgromadzenia, kolegium w składzie: przewodniczący obrad i sekretarze poszczególnych części Walnego Zgromadzenia na podstawie protokółów tych zebrań, autoryzują treść podjętych uchwał oraz potwierdzają, które uchwały zostały podjęte, a które nie zostały podjęte.
 2. Protokół z obrad kolegium, które autoryzowało treść podjętych uchwał oraz potwierdziło, które uchwały zostały podjęte, a które nie zostały podjęte, podpisują przewodniczący obrad i sekretarze poszczególnych części Walnego Zgromadzenia.
 3. Protokół, o którym mowa w § 13 ust. 2 stanowi integralną część protokółu Walnego Zgromadzenia.
 4. Spółdzielnia prowadzi rejestr uchwał podjętych przez Walnego Zgromadzenie.

§ 14

 1. Do Rady Nadzorczej mogą być wybierani wyłącznie członkowie Spółdzielni legitymujący się wyższym wykształceniem albo wykształceniem średnim i wykształceniem dodatkowym z zakresu zarządzania nieruchomościami, ekonomii lub innym przydatnym w pełnieniu funkcji członka Rady Nadzorczej. Do Rady Nadzorczej mogą być też wybierani członkowie Spółdzielni legitymujący się wykształceniem średnim oraz doświadczeniem w pracy w organach Spółdzielni. Jeżeli członkiem Spółdzielni jest osoba prawna, do Rady może być wybrana osoba nie będąca członkiem Spółdzielni, wskazana przez osobę prawną. Do Rady Nadzorczej nie mogą być wybierani członkowie Spółdzielni pozostający ze Spółdzielnią w sporze sądowym o zapłatę w charakterze pozwanego.
 2. Każdemu członkowi przysługuje prawo zgłaszania kandydatów do Rady Nadzorczej. Zgłoszenie musi zawierać dane osoby zgłaszającej: imię, nazwisko, adres lokalu związany z posiadaniem członkostwa w ŻSM, PESEL, podpis i pisemną zgodę zgłaszanej osoby na udział w wyborach członków Rady Nadzorczej oraz wypełniony formularz zawierający dane osobowe niezbędne do wniosku do sądu rejestrowego. Wymagane jest również pisemne oświadczenie kandydata o spełnieniu wymogów ustawy w zakresie zakazu konkurencji, zatrudnienia w Spółdzielni oraz okresu zasiadania w Radzie Nadzorczej. Wzór, wg którego należy dokonać zgłoszenia kandydata do Rady Nadzorczej stanowi załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu. Wzór druku z wszystkimi koniecznymi danymi
  i oświadczeniami, które muszą być załączone do zgłoszenia, stanowi załącznik nr 4 do niniejszego regulaminu.
 3. 3. (skreślono)
 4. Członkowie zgłaszają kandydatury do Rady Nadzorczej najpóźniej na 15 dni przed terminem pierwszej części Walnego Zgromadzenia.
 5. Postanowienie § 14 ust. 1, 2 zdanie pierwsze i 4 mają odpowiednie zastosowanie przy zgłaszaniu delegatów na zjazdy związków, których Spółdzielnia jest człnkiem.
 6. Do Rad Osiedli mogą być wybierani wyłącznie członkowie Spółdzielni. Jeżeli członkiem Spółdzielni jest osoba prawna, do Rady Osiedla może być wybrana osoba nie będąca członkiem Spółdzielni, wskazana przez osobę prawną. Do Rad Osiedli nie mogą być wybierani członkowie Spółdzielni pozostający ze Spółdzielnią w sporze sądowym
  o zapłatę w charakterze pozwanego.
 7. Każdemu członkowi przysługuje prawo zgłaszania kandydatów do Rad Osiedli. Zgłoszenie musi zawierać dane osoby zgłaszającej: imię, nazwisko, adres lokalu związany z posiadaniem członkostwa w ŻSM, PESEL, podpis i pisemną zgodę zgłaszanej osoby na udział w wyborach członków Rady Osiedla. Wzór druku z wszystkimi koniecznymi danymi i oświadczeniami,  które muszą być załączone do zgłoszenia, stanowi załącznik
  nr 5 do niniejszego regulaminu.
 8. Członkowie zgłaszają kandydatury do Rad Osiedli najpóźniej na 15 dni przed terminem pierwszej części Walnego Zgromadzenia.

 

§ 15

 1. Wybory członków Rady Nadzorczej przeprowadza się przy pomocy kart wyborczych, na których umieszczone są nazwiska i imiona kandydatów w kolejności alfabetycznej. Kandydatów grupuje się na listach wyborczych odpowiednio do tego, którą grupę członków, o której mowa w §  29 ust. 2 Statutu dani kandydaci reprezentują.
 2. Głosowanie odbywa się poprzez złożenie karty wyborczej do urny w obecności Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej poszczególnych części Walnego Zgromadzenia.
 3. Głosujący skreśla nazwiska kandydatów, na których nie głosuje.
 4. Głos jest nieważny, jeżeli:
  1. zawiera większą liczbę nazwisk niż lista sporządzona przez Zarząd,
  2. karta wyborcza jest przekreślona,
  3. zawiera więcej nazwisk nie skreślonych niż liczba miejsc w Radzie Nadzorczej, przypadających na daną grupę członków.
 5. Liczbę głosów oddanych na poszczególnych kandydatów oblicza Komisja Mandatowo-Skrutacyjna, która z czynności tych sporządza protokół. Przewodniczący Komisji ogłasza wyniki głosowania.
 6. Do Rady Nadzorczej zostają wybrani kandydaci z poszczególnych list, którzy uzyskali kolejno największą liczbę oddanych głosów licząc łącznie wyniki głosowań na te listy na wszystkich częściach Walnego Zgromadzenia.
 7. Liczba osób wybranych do Rady Nadzorczej nie może przekraczać liczby członków Rady określonej w statucie Spółdzielni.
 8. W przypadku uzyskania przez kandydatów równej liczby głosów, mandat zostaje obsadzony w drodze losowania przeprowadzonego przez Kolegium, o którym mowa
  w § 13 w obecności zainteresowanych kandydatów.
 9. Zarząd, po uzyskaniu uchwały Walnego Zgromadzenia dotyczącej wyboru członków Rady Nadzorczej, zawiadamia na piśmie:
  1. każdego kandydata o uzyskanej liczbie głosów, miejscu na liście i czy został wybrany,
  2. wybranych członków Rady Nadzorczej o terminie pierwszego posiedzenia.

10.  Postanowienie § 15 ust. 1-8 mają odpowiednie zastosowanie przy wyborach członków Rad Osiedli oraz delegatów na zjazdy związków, których Spółdzielnia jest członkiem.

§ 16

 1. Uchwały Walnego Zgromadzenia obowiązują wszystkich członków Spółdzielni.
 2. Członek Spółdzielni może zaskarżyć do sądu uchwałę Walnego Zgromadzenia z powodu jej niezgodności z prawem lub postanowieniami statutu; na tej samej podstawie uchwałę może zaskarżyć także Zarząd Spółdzielni.
 3. Powództwo o uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia powinno być wniesione
  w ciągu sześciu tygodni od dnia odbycia ostatniej części Walnego Zgromadzenia, jeżeli zaś powództwo wnosi członek nieobecny na Walnym Zgromadzeniu na skutek jego wadliwego zwołania – w ciągu sześciu tygodni od powzięcia przez tego członka wiadomości o uchwale, nie później jednak niż przed upływem roku od dnia odbycia ostatniej części Walnego Zgromadzenia.
 4. Prawo zaskarżenia uchwały w sprawie wykluczenia lub wykreślenia przysługuje wyłącznie członkowi, którego uchwała dotyczy.

§ 17

Regulamin Obrad Walnego Zgromadzenia Żyrardowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej został zatwierdzony Uchwałą Walnego Zgromadzenia nr 2/10 z 11.03.2010r. (z późniejszymi zmianami: Uchwała Walnego Zgromadzenia nr 9/14 z 21.05.2014r.)

 

 

 

SEKRETARZ                        PRZEWODNICZACY

części Walnego Zgromadzenia odbytych w dniach:

 

I    - 1.03.2010r. -   ...................................                     .....................................

 

II   - 3.03.2010r. -   ...................................                .....................................

 

III  - 5.03.2010r. -   ...................................                ......................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1

do Regulaminu Obrad Walnego

Zgromadzenia ŻSM (do § 3 ust. 8)

 

 

 

 

TREŚĆ  PROJEKTU  UCHWAŁY

 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Lista członków Żyrardowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej zgłaszających projekt uchwały:

Lp.

Imię i nazwisko

Adres lokalu związany

z posiadaniem członkowstwa w ŻSM

PESEL

Data i podpis

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

6

 

 

 

 

7

 

 

 

 

8

 

 

 

 

9

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2

do Regulaminu Obrad Walnego

Zgromadzenia ŻSM (do § 3 ust. 8)

 

 

 

 

 

Ja niżej podpisany ………………………..…………………..…., PESEL ………….…..……, członek Żyrardowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej z tytułu posiadania lokalu w Żyrardowie: …………………………………………………….., zgłaszam do projektu Uchwały Walnego Zgromadzenia ŻSM nr ……. w sprawie: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

poprawkę o następującej treści:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(treść poprawki)

 

 

…………………………....

data i podpis członka zgłaszającego poprawkę

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 3

do Regulaminu Obrad Walnego

Zgromadzenia ŻSM (do § 14 ust. 2)

 

 

 

 

 

Ja niżej podpisany ………………………..…………………..…., PESEL ………….…..….., członek Żyrardowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej z tytułu posiadania lokalu w Żyrardowie: …………………………………………………….., zgłaszam kandydaturę na członka Rady Nadzorczej ŻSM Pana/i ………………………………………………………………………,

członka Żyrardowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej z tytułu posiadania lokalu w Żyrardowie: ………………………………………………………………………………………………….

 

Ewentualne uzasadnienie:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Załączam:

 1. pisemna zgodę zgłoszonego na kandydowanie,
 2. formularz z danymi osobowymi kandydata niezbędnymi do wniosku do KRS,
 3. pisemne oświadczenie kandydata o spełnieniu wymogów ustawy w zakresie zakazu konkurencji, zatrudnienia w Spółdzielni oraz okresu zasiadania w Radzie Nadzorcze.

 

 

 

……………………...……..

data i podpis

członka zgłaszającego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 4

do Regulaminu Obrad Walnego

Zgromadzenia ŻSM (do § 14 ust. 2)

 

 

Ja niżej podpisany ………………………..…………………..…., PESEL ………….…..….., członek Żyrardowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej z tytułu posiadania lokalu w Żyrardowie: …………………………………………………….….., wyrażam zgodę na kandydowanie na członka Rady Nadzorczej ŻSM.

 

Moje wykształcenie i doświadczenie w pracy w organach Spółdzielni, zgodne z wymogami
§ 39 ust. 3 Statutu ŻSM przedstawia się następująco: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Dane osobowe do wniosku do KRS:

1. adres zameldowania: .………………………………………………………………………,

2. data i miejsce urodzenia: …………..………………………………………………………,

3. imiona rodziców: …………………………………………………………………………..,

 

Oświadczam, że spełniam wymogi ustawowe i statutowe:

1.   w zakresie zakazu konkurencji wymienione w § 51 ust. 4 Statutu ŻSM: „Członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu Spółdzielni nie mogą zajmować się interesami konkurencyjnymi wobec Spółdzielni, a w szczególności uczestniczyć jako wspólnicy lub członkowie władz w podmiotach gospodarczych prowadzących działalność konkurencyjną wobec Spółdzielni.

Pod pojęciem działalności konkurencyjnej innych podmiotów w stosunku do działań Spółdzielni należy rozumieć:

 1. zabieganie o te same tereny inwestycyjne,
 2. zarządzanie innymi nieruchomościami i budynkami,
 3. wynajmowanie na tym samym terenie lokali użytkowych,
 4. 4) (skreślono)
 5. w zakresie zatrudnienia - nie jestem pracownikiem Żyrardowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej;
 6. w zakresie kadencyjności - nie byłem członkiem Rady Nadzorczej przez ostatnie dwie kolejne kadencje;
 7. nie pozostaję ze Spółdzielnią w sporze sądowym o zapłatę w charakterze pozwanego

oraz zapoznałem się z przepisami o odpowiedzialności karnej i majątkowej członków Rad Nadzorczych spółdzielni mieszkaniowych.

 

………...…………………..

data i podpis

członka kandydującego

 

 

 

 

 

Załącznik nr 5

do Regulaminu Obrad Walnego

Zgromadzenia ŻSM (do § 14 ust. 7)

 

 

 

 

 

Ja niżej podpisany ………………………..…………………..…., PESEL ………….…..….., członek Żyrardowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej z tytułu posiadania lokalu w Żyrardowie: …………………………………………………….., zgłaszam kandydaturę na członka Rady Osiedla …………………………………………………………………………………. ŻSM Pana/i ………………………………………………………………………,

członka Żyrardowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej z tytułu posiadania lokalu w Żyrardowie: ………………………………………………………………………………………………….

 

Ewentualne uzasadnienie:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Załączam:

pisemna zgodę zgłoszonego na kandydowanie.

 

……………………...……..

data i podpis

członka zgłaszającego

 

 

 

 

 

 

 

Ja niżej podpisany ………………………..…………………..…., PESEL ………….…..….., członek Żyrardowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej z tytułu posiadania lokalu w Żyrardowie: …………………………………………………….….., wyrażam zgodę na kandydowanie na członka Rady Osiedla …………………………………………………………………... ŻSM.

 

 

 

………...…………………..

data i podpis

członka kandydującego

 

 

 

 

 

Kontakt

 

Żyrardowska Spółdzielnia Mieszkaniowa

96-300 Żyrardów

ul. Środkowa 35

 

tel. +48 46 855 30 41

tel. +48 46 855 30 42

fax. / tel. +48 46 855 49 54

 

 

Dział Techniczny

e-mail techniczny@zsm.net.pl

 

Administracja os.

"Wschód - Teklin - Piękna"

tel. +48 46 855 46 92

tel./fax +48 46 855 75 92

 

Administracja os.

"Żeromskiego - Sikorskiego - Batorego - Centrum - Radziejowska - Słoneczna - Kościuszki"

tel. +48 46 855 30 53

tel./fax +48 46 855 43 70

 

Osiedlowy Dom Kultury

tel./fax +48 46 855 16 56

e-mail odkinfotv@gmail.com

 

Klub "Koliber"

tel. +48 46 855 75 60

e-mail klubkoliber@poczta.onet.pl 

 

Klub Kultury Fizycznej

tel. +48 46 855 98 77

Rachunki Bankowe

Redakcja serwisu