24.09.2019

O BEZPIECZEŃSTWIE

W NASZYCH BUDYNKACH i NA TERENIE OSIEDLI

            Obowiązek zapewniania bezpieczeństwa użytkownikom lokali w budynku mieszkalnym ciąży na właścicielu lub zarządcy budynku, którzy zgodnie z Prawem Budowlanym powinni użytkować budynek zgodnie z przeznaczeniem i wymaganiami ochrony środowiska oraz utrzymywać go w należytym stanie technicznym i estetycznym. W przypadku budynków spółdzielczych zarówno właścicielem jak i ich zarządcą jest spółdzielnia mieszkaniowa realizująca ustawowy obowiązek poprzez swoje służby techniczno – eksploatacyjne.

 

            Dalej Prawo Budowlane nakazuje aby zarządca poddawał obiekty budowlane (budynki mieszkalne, pawilony, inne budowle i obiekty małej architektury) ocenie w:

1/ okresowej kontroli, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzaniu stanu technicznej
    sprawności,

   a/ elementów budynku i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne 
         i  niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektów,

   b/   instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska,

   c/ instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych
          i wentylacyjnych).

2/  Okresowej kontroli, co najmniej raz na 5 lat, polegającej na sprawdzaniu stanu sprawności technicznej i wartości użytkowej całego budynku, jego estetyki oraz otoczenia. Kontrolą tą należy objąć również badanie instalacji elektrycznej i odgromowej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów.

            Powyższe działania kontrolne powinny być dokonywane przez osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności. Przy instalacjach elektrycznych, odgromowych i gazowych do kontroli upoważnione są osoby o uprawnieniach dozorowych lub wymaganych dla realizacji usług w zakresie napraw i konserwacji tych usług.

            Kontrolę stanu przewodów kominowych sprawują osoby posiadające uprawnienia zawodowe (kominiarskie).

            Nasza Spółdzielnia ma takie osoby. Licencję zarządcy nieruchomości posiada troje pracowników. Uprawnienia budowlane w branżach budowlano-instalacyjnych siedem osób.

             W Zakładach Konserwacyjnych obsługujących nasze budynki osób z uprawnieniami dozorowymi jest kilkunastu, zaś z Licencją zarządcy dwóch. Współpracujemy ze specjalistą od obsługi wind osobowych oraz z mistrzem kominiarskim.

Wszyscy oni zgodnie z terminarzem wynikającym z Prawa Budowlanego dokonują okresowych przeglądów i ocen, przypisanych ich uprawnieniom elementów budynków
i instalacji. Uczestniczą także w ocenach i opiniowaniu spraw doraźnych, wynikających
z procesu eksploatacji.

            Szczegółowemu dozorowi, ze względu na bezpieczeństwo mieszkańców (obok opisanych wcześniej urządzeń na placach zabaw) podlegają dźwigi osobowe, instalacje gazowe, spalinowe i p.pożarowe.

WINDY – konserwowane są przez firmę EL-DŹWIG – p. W. Fryni. Ich konserwacja oraz przeglądy są prowadzone zgodnie z nakazem Urzędu Dozoru Technicznego. Potwierdzenia wszystkich czynności prowadzonych przez konserwatora znajdują się w książce badań dla każdego urządzenia dźwigowego i są one opiniowane przez przedstawiciela Dozoru Technicznego.

            W naszej Spółdzielni w użytkowanych 40-u dźwigach osobowych wymieniono w ostatnich kilkunastu latach dotychczasowe kabiny pasażerskie na nowe. Sukcesywnie wymieniane są dozorowane elementy dźwigu, co do których zgłasza uwagi Urząd Dozoru Technicznego.

            Oceniamy, że sytuacja w zakresie opieki nad sprawnością wind jest dobra i nasi mieszkańcy korzystający z nich nie muszą obawiać się o swoje bezpieczeństwo.

INSTALACJA GAZOWA Jest instalacją szczególnie niebezpieczną ze względu na wybuchowe właściwości, jakie posiada przesyłany przez nią gaz, po rozprężeniu
w atmosferze powietrza.

Kontroli instalacji gazowej (jej stanu szczelności) dokonujemy zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego raz do roku. Każdorazowo nasi konserwatorzy są na zgłoszenie lokatora, do rozszczelnionej instalacji lub awarii urządzeń gazowych.

            Bardzo istotnym działaniem dla poprawy bezpieczeństwa w tym zakresie było realizowanie przez nas, przez ostatnie dwudziestolecie, wymiany gazowej instalacji skręcanej w budynkach  na instalację spawaną. W okresie poprzedzającym wymianę, wszystkie nowe budynki oddawane w użytkowanie posiadały instalację skręcaną, która po okresie kilkunastu lat uległa rozszczelnieniu, tworząc zagrożenie dla użytkowników. Dozór nad instalacjami gazowymi sprawują u nas firmy ROMEX i REM KON. Ich pracę wszyscy oceniamy pozytywnie. Podobnie oceniamy pracę Zakładu Usług Kominiarskich p. B. Kozłowskiego, który dokonuje corocznej kontroli instalacji wentylacyjnych i spalinowych w naszych mieszkaniach i zapewnia nam bezpieczeństwo w tym zakresie.

BEZPIECZEŃSTWO P.POŻ. Nasze działania obejmują  tu prace dostosowujące obiekty do wymogów przepisów p.poż.. Szczególnie intensywnie realizowaliśmy je w rejonie budynków wysokich w os. Wschód, które w drugiej połowie lat 70-tych ustawiono w osiedlu, nie zabezpieczając dla nich możliwości podjazdu dla ciężkiego sprzętu pożarniczego na wypadek pożaru w wieżowcu.

            Braki w tym zakresie, przy znacznym wysiłku finansowym, z naszych środków usunęliśmy w ciągu ostatnich 20  lat, wykonując p.pożarowe drogi dojazdowe do budynków. Przy okazji rozbudowaliśmy infrastrukturę drogową i parkingową w osiedlach.

            Także zmiany przepisów pożarowych dot. wodnej instalacji gaśniczej w budynkach wysokich, spowodowały że zeszliśmy od konserwacji instalacji tzw. suchych pionów (woda podawana była nimi tylko w czasie akcji) i wykonaliśmy p.poż. instalację wodną
w każdym z tych budynków. W trakcie tej modernizacji każdy z budynków wysokich uzyskał własną indywidualną hydrofornię, która poprawiła również dostawę wody do mieszkań.

----------------

            Dlatego przekazując czytelnikom powyższą informację, chcemy pokazać, że realizujemy nadzór nad ich bezpieczeństwem w sposób wymagany przez prawo
i zabezpieczający ich spokój. Nie jesteśmy w stanie przewidzieć sytuacji, które wynikają
z wandalizmu, zwykłego złodziejstwa czy złej woli. Dlatego raz jeszcze prosimy by sygnały
o takich aktach były pilnie przekazywane do naszych służb, do Straży Miejskiej bądź do Policji. Nasze wspólne bezpieczeństwo jest bardzo często także w Państwa rękach.

                                                                                  Marian Rusinowski 

Kontakt

 

Żyrardowska Spółdzielnia Mieszkaniowa

96-300 Żyrardów

ul. Środkowa 35

 

tel. +48 46 855 30 41

tel. +48 46 855 30 42

fax. / tel. +48 46 855 49 54

 

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Dział Techniczny

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Administracja os.

"Wschód - Teklin - Piękna"

tel. +48 46 855 46 92

tel./fax +48 46 855 75 92

 

Administracja os.

"Żeromskiego - Sikorskiego - Batorego - Centrum - Radziejowska - Słoneczna - Kościuszki"

tel. +48 46 855 30 53

tel./fax +48 46 855 43 70

 

Osiedlowy Dom Kultury

tel./fax +48 46 855 16 56

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Klub "Koliber"

tel. +48 46 855 75 60

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

 

Klub Kultury Fizycznej

tel. +48 46 855 98 77

Rachunki Bankowe

Redakcja serwisu