03.09.2019

WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY UZNAŁ RACJĘ ŻSM
W SPRAWIE DYSKRYMINACYJNYCH ZAPISÓW REGULAMINU GOSPODARKI ŚMIECIOWEJ W ŻYRARDOWIE

            Uchwalony przez Radę Miasta Żyrardowa (Uchwała nr VI/46/19 z dnia 21 lutego 2019r.) regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta – dyskryminował ekonomicznie i organizacyjnie mieszkańców budynków wielorodzinnych (ŻSM, SM Pragnienia, TBS i PGM-u) w stosunku do właścicieli domów jednorodzinnych, pomimo że stanowią oni 70 proc. mieszkańców miasta.

            Jednak przeważająca w Radzie Miasta koalicja właścicieli domków jednorodzinnych, nie zważając na racje i protesty przedstawicieli środowisk z domów wielorodzinnych, w tym z naszej spółdzielni przyjęła uchwałę o utrzymaniu dyskryminujących zapisów w przyjętym przez Radę Miasta regulaminie, który wszedł w życie 1 lipca br. Najbardziej nas jednak zszokował fakt że za zapisami w przyjętym regulaminie byli niektórzy radni, mieszkańcy budynków wielorodzinnych, czy też koalicji „obywatelskiej” dbającej ponoć o interesy zwykłych obywateli. Ale stało się to czemu byliśmy przeciwni i co zmusiło nas w spółdzielni do wydatkowania dodatkowo 200 tys. zł., na koszty związane z odkupieniem od Operatora, niezbędnych dla prowadzenia gospodarki śmieciowej pojemników. Dodajmy pojemników podniszczonych i niedomytych, które są aktualnie w użyciu na osiedlach.

Brak woli, sprawiedliwego unormowania zapisów w regulaminie, spowodował nasze działanie i zaskarżenie uchwały Rady Miasta w tej sprawie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, co nastąpiło w dniu 21 lutego br.

            W dniu 13 czerwca br. WSA rozpatrzył wniesione zaskarżenie ŻSM i stwierdził nieważność uchwały Rady Miasta Żyrardowa w jej 11 ustępach, zawartych w 8-u paragrafach.

            Niniejszym przybliżymy czytelnikom trzy najważniejsze z nich. WSA uznał, że Rada Miasta przekroczyła prawo poprzez:

1/ nałożenie w &4 ust. 6 regulaminu na właścicieli nieruchomości wielolokalowych obowiązku pokrywania kosztów zagospodarowania odpadów zielonych, podczas gdy odpady zielone wytwarzane przez właścicieli nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej odbierane mają być w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ;

Uzasadnienie: Odpady zielone są odpadami komunalnymi, które powinny być odbierane
w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości podstawową opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Obowiązujące przepisy nie stwarzają podstawy do zwolnienia gminy z obowiązku wywozu odpadów zielonych wytworzonych na zlecenie właściciela nieruchomości przez przedsiębiorcę wykonującego prace ogrodnicze.

2/ nałożenie w & 9 ust.5 regulaminu na właścicieli nieruchomości obowiązku utrzymania pojemników do zbierania odpadów komunalnych na własny koszt we właściwym stanie technicznym, porządkowym i sanitarnym oraz nałożenie w & 9 ust. 6 regulaminu na właścicieli w zabudowie wielolokalowej obowiązku zakupu na własny koszt worków na odpady zbierane selektywnie oraz pojemników służących do selektywnego zbierania odpadów ulegających biodegradacji, podczas gdy właściciele nieruchomości jednorodzinnych, otrzymują je w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami,
tj, nieodpłatnie.

Uzasadnienie: Zobowiązanie w & 9 ust. 5 regulaminu właścicieli nieruchomości do wyposażenia jej w pojemniki do zbierania odpadów komunalnych na własny koszt oraz do utrzymywania ich we właściwym stanie technicznym, porządkowym i sanitarnym stanowi zbędne powtarzanie regulacji ustawowej wyrażonej w art. 5 ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Ponadto przepis ten jest sprzeczny z brzmieniem & 9 ust. 6 regulaminu zgodnie z którym gmina, w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami wyposaża właścicieli nieruchomości jednorodzinnych w worki zbierane selektywnie, a zarządców nieruchomości wielorodzinnych jedynie w pojemniki do zbierania odpadów biodegradowanych.

            W konsekwencji unormowania te są niejednoznaczne, wywołujące wątpliwości – kto jest zobowiązany do wyposażenia nieruchomości w pojemniki pozostałe.

            Wg Sądu & 9 ust.6 regulaminu wykracza poza zakres upoważnienia ustawowego wyrażonego w art. 4 ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości. Kwestia przyjęcia przez gminę obowiązków wyposażenia nieruchomości w pojemniki do zbierania odpadów komunalnych może być przedmiotem odrębnej uchwały gminy, a nie regulaminu określającego zasady utrzymania czystości i porządku na jej terenie.

3/ Za przejaw dowolnej inicjatywy ustawodawczej WSA uznał przepis z regulaminu, że dla nieruchomości na której nie ma możliwości ustawienia wymaganej ilości pojemników na odpady dopuszcza się zlokalizowanie jednego gniazda pojemników, wspólnego dla kilku nieruchomości i w takim przypadku przepis regulaminu ustanawia wszystkich użytkowników lokali z tych nieruchomości odpowiedzialnymi za selektywną zbiórkę odpadów (w tym ponoszących sankcję za jej brak). Organy gminy nie są upoważnione do regulowania kwestii odpowiedzialności wspólnej za zakłócenia w selektywnej zbiórce śmieci.

            Pozostałe punkty zakwestionowane przez WSA, dotyczyły rzeczy mniej dla nas istotnych, aczkolwiek ważnych, takich jak przygotowanie podłoża w miejscu gromadzenia worków, okresowej deratyzacji nieruchomości (co cyklicznie wykonujemy), sprzątania
i odśnieżanie terenów przeznaczonych do użytku publicznego czy zachowań związanych ze zwierzętami domowymi (psy).

            Niestety Sąd nie podzielił naszej opinii w zakresie zwiększenia częstotliwości wywozu odpadów wielkogabarytowych (stare meble, sprzęt AGD) dla których regulamin zakłada odbiór z miejsca składowania przy pergolach, wywóz 2 x w roku.

___________________

            Przedstawiając powyższe informacje zawarte w wyroku będziemy analizowali czy ich postanowienia są zgodne z prawem i zabezpieczają sprawiedliwy interes mieszkańców budynków wielorodzinnych. Będziemy obserwowali również zachowania władz gminy w tej sprawie i analizowali wnioski jakie wyciągną one z wyroku. Wprawdzie w miesiącu marcu br. (po naszej skardze do WSA) Rada Miasta dokonała drobnych korekt w spornym regulaminie, ale nie usunęła podstawowych sprzeczności które zaskarżyliśmy.

Zarząd ŻSM

Kontakt

 

Żyrardowska Spółdzielnia Mieszkaniowa

96-300 Żyrardów

ul. Środkowa 35

 

tel. +48 46 855 30 41

tel. +48 46 855 30 42

fax. / tel. +48 46 855 49 54

 

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Dział Techniczny

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Administracja os.

"Wschód - Teklin - Piękna"

tel. +48 46 855 46 92

tel./fax +48 46 855 75 92

 

Administracja os.

"Żeromskiego - Sikorskiego - Batorego - Centrum - Radziejowska - Słoneczna - Kościuszki"

tel. +48 46 855 30 53

tel./fax +48 46 855 43 70

 

Osiedlowy Dom Kultury

tel./fax +48 46 855 16 56

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Klub "Koliber"

tel. +48 46 855 75 60

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

 

Klub Kultury Fizycznej

tel. +48 46 855 98 77

Rachunki Bankowe

Redakcja serwisu