14.01.2014 r.

Odwrotna strona medalu

DZIAŁO SIĘ - I BĘDZIE DZIAĆ

Gdyby określić miniony 2013 r. jednym hasłem, trafne wydaje się: rok szukania sojuszników do prawa spółdzielczego. Działania te przy­brały radykalnie na sile, wraz
z uchwałą Sejmu RP z 25 stycznia 2013 r. w sprawie powołania i wyboru Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektów ustaw z zakresu prawa spółdzielczego. Idea Komisji dojrzewała blisko rok.

Następne 3 miesiące trwały konsul­tacje wokół wyboru Prezydium Komisji oraz jej przewodniczącego. Na posiedze­niu 17 kwietnia przewodniczącym Komi­sji, w wyniku porozumienia klubowego w parlamencie, wybrano posła Marka Gosa z PSL, woj. świętokrzyskie. Wice­przewodniczącymi zostali przedstawicie­le partii politycznych mających w Sejmie Kluby Parlamentarne, czyli PO, SLD, Ruchu Palikota (poseł Paweł Sajak
z Żyrardowa) i PiS.

Środowisko spółdzielcze stało się od razu aktywnym partnerem tych działań. Inicjatywą wyprzedzającą było spotkanie 300 przedstawicieli spółdzielni z całego kraju w sali Kolumnowej Sejmu 5 marca 2013 r które prowadził przewodniczący Klub PSL, poseł Jan Bury. Tonację dyskusji nadało m.in. wystąpienie prezesa Zarządu Krajowej Rady Spółdzielczej Alfreda Domagalskiego. Dziękując par­lamentarzystom za inicjatywę spotkania, otwarcie zwrócił uwagę iż w pracach nad ustawami potrzeby spółdzielców przegrywają z nieprzyjaznym, doktrynalnym spojrzeniem na ten ruch.

Spółdzielcy w ok. 30 wystąpieniach nie zostawiali suchej nitki na kilku. zwłaszcza projektach ustaw złożonych w Sejmie, w tym dotyczących spółdzielczej mieszkaniówki.
W podsumowaniach wy­rażano nadzieję, że głos spółdzielców na spotkaniu dotrze do całego gremium Komisji Nadzwyczajnej i znajdzie odzwier­ciedlenie w jej pracach.

Wydarzeniem o jeszcze większym nagłośnieniu, i niestety - bardziej na­piętej atmosferze stało się wysłuchanie publiczne w Komisji Nadzwyczajnej 24 czerwca 2013 r. Odbyło się
w niełatwych warunkach organizacyjnych, o czym pi­saliśmy i czemu dawało wyraz Zgromadzenie Ogólne KRS.

Był to szczególnie donośny głos spółdzielców w obronie dobrego prawa, lecz równocześnie dała o sobie znać aktywna opozycja wobec re­alnie istniejącej spółdzielczości. Trudno to jeszcze nazwać konfrontacją, bo sto­sunek liczebny spółdzielców na sali do „opozycji" był szacunkowo jak 1250 do 50, co razem dawałoby 1300 uczestników wysłuchania, które okresami zamieniało się we wzajemne zagłuszanie.

Rangę tego spotkania i jego fak­tyczne znaczenie można lepiej ocenić po kilku miesiącach, gdy opadły nieco emocje i zwłaszcza jeśli przeczytać z niego stenogram sejmowy. Mimo ograniczenia czasu wypowiedzi do 3 minut, jest w stenogramie kilkadziesiąt kapitalnych wy­powiedzi, zwłaszcza z mieszkaniówki, ale nie tylko.

Uderza zwłaszcza spółdzielczy protest i gniew: przeciwko pisaniu ustaw bez rzeczywistej konsultacji ze środowiskiem spółdzielczym ze stro­ny rządowej. Przeciwko lekceważeniu głosu i opinii spółdzielczej, rozdymaniu do skali masowej niewielkiego zakresu wypaczeń w działalności spół­dzielni, do czego wytacza się armaty propagandowe, zamiast zgłaszać kon­kretne sprawy do wymiaru sprawied­liwości. Przeciwko lekceważeniu kadr spółdzielczych, przeciwstawianiu ich członkom spółdzielni, jakby zarządy w tym prezesi i rady nadzorcze nie byli wybierani z woli spółdzielców.

Zarządy spółdzielni nie pochodzą z nomenklatury czy nadania politycz­nego,
w przeciwieństwie do spółek skarbu państwa oraz ich rad - wska­zywano na wymienionych spotkaniach w marcu i czerwcu 2013 r. I przeciwko temu, że od kilku lat opinie spółdziel­ców „odpadają od strony rządowej jak groch od ściany", zaś autorzy projek­tów ustaw piszą swoje.

W minionym roku rozwinęła się więc batalia na protesty, oświadczenia i apele
w obronie spółdzielczości, ale – co
jest nowością - zaczynają się one spo­tykać z kontr-apelami i stanowiskami upatrującymi w .spółdzielczości obecnej głównie zło. Trudno ukryć, że zaostrza to atmosferę prac nad ustawą.

O spółdzielczości mówiono w mi­nionym roku na licznych spotkaniach, zebraniach
i konferencjach, w tym na Forum Debaty Publicznej w Kance­larii Prezydenta RP - tutaj na ogół życzliwie i ze zrozumieniem. Nowemu Prawu, pracom Komisji Nadzwyczaj­nej, strategiom działania w zaistnia­łej sytuacji, postulatom do ustawy poświęcone były obrady 4-ech posiedzeń Zgromadzenia Ogólnego KRS i 32 w roku posiedzenia 7-miu Komisji problemowych ZO KRS. Zajęły te sprawy znaczne miejsce na obchodach Międzynarodowego Dnia Spółdzielczości - centralnych 26 czerwca i w woje­wództwach.

Nowy 2014 r. zapowiada się nie  mniej obfity w wydarzenia wokół spółdzielczości, wraz z szerszym wyłanianiem się projektu ustawy prawo spółdzielcze, bo taki za drukiem wiodącym 980 ma roboczy tytuł. Komisja kończy 2013 r. z urob­kiem blisko 50-ciu artykułów ustawy, w tym wiele z dopiskiem „zgłoszono po­prawki", czyli zapis nie jest końcowy
i będzie jeszcze procedowany.

Stan prac nad prawem w Komisji Nadzwyczajnej, postulaty środowi­skowe do ustawy były w 2013 r. przed­miotem dyskusji na zjazdach pięciu krajowych związków spółdzielczych: Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy, KZR Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych, Krajowego Związku Spółdzielni Mleczarskich, Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkanio­wych RP, KZR Spółdzielni Inwalidów i Spółdzielni Niewidomych. Rady nad­zorcze związków wydawały oświadcze­nia nt. ustawy spółdzielczej, jak KZR Spółdzielni Społem, KZR Gminnych Spółdzielni „SCh”

Trudno oszacować, ile jeszcze będą trwały prace Komisji Nadzwyczajnej, do przedstawienia uzgodnionego w tym gremium projek­tu ustawy. Wg ocen niektórych posłów, projekt ustawy ogólnej może być goto­wy w końcu marca 2014 r. Jeśli prze­waży pogląd, że projekt ustawy ogólnej ma być bez przepisów szczególnych dla -jak dotąd- 5-ciu branż: RSP, SKR i inne rolnicze, Rzemieślnicze, Spół­dzielnie Pracy i Uczniowskie, to 2013 r. oznaczał by przyjęcie ok. 30% arty­kułów obecnej ustawy. Licząc od koń­ca sierpnia gdy zaczęto procedowanie, Komisji zajęło to 4 miesiące. Na pierw­szym posiedzeniu prognozowano, że wobec rozbieżności projektów prace nad ustawą mogą trwać rok lub dłu­żej, ale sytuacja może być dynamiczna i praca skończy się szybciej.

Spółdzielcy do legislatorów tworzących ustawę mają wciąż te same uwagi: dlaczego nie ufa się członkom spółdzielni że potrafią wraz z zarządami rozsądnie kierować spółdziel­niami, że potrafią sami upomnieć się o swoje prawa. Dlaczego ustawa staje się coraz bardziej szczegółowa i restrykcyjna. Chodzi więc nie tylko o dopisywanie kolejnych artykułów, ale ocenę ich sensu i potrzeby.

OBSERWATOR

 

Ps. Autor (Tadeusz Krasuski) jest redaktorem naczelnym „KURIERA SPÓŁDZIELCZEGO).

 

Kontakt

 

Żyrardowska Spółdzielnia Mieszkaniowa

96-300 Żyrardów

ul. Środkowa 35

 

tel. +48 46 855 30 41

tel. +48 46 855 30 42

fax. / tel. +48 46 855 49 54

 

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Dział Techniczny

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Administracja os.

"Wschód - Teklin - Piękna"

tel. +48 46 855 46 92

tel./fax +48 46 855 75 92

 

Administracja os.

"Żeromskiego - Sikorskiego - Batorego - Centrum - Radziejowska - Słoneczna - Kościuszki"

tel. +48 46 855 30 53

tel./fax +48 46 855 43 70

 

Osiedlowy Dom Kultury

tel./fax +48 46 855 16 56

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Klub "Koliber"

tel. +48 46 855 75 60

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

 

Klub Kultury Fizycznej

tel. +48 46 855 98 77

Rachunki Bankowe

Redakcja serwisu