17.12.2013 r.

LICZNIKI WODY W LOKALACH – TO PRAWNY I OCZYWISTY OBOWIĄZEK

Obecnie na spotkaniach z mieszkańcami nie dyskutuje się jak przed 20 laty na temat, zasadności instalowania wodomierzy w lokalach. Mówi się raczej o legalizacji, rodzaju wodomierzy i sposobie zabezpieczenia przed kradzieżą wody.

Liczniki wody są dzisiaj urządzeniami stosowanymi powszechnie, jednak wiedza na ich temat wciąż pozostawia wiele do życzenia. Przez wodomierz należy rozumieć przyrząd służący do ciągłego pomiaru objętości wody przepływającej w całkowicie wypełnionym przewodzie  zamkniętym (zgodnie z & 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy
i Polityki Społecznej z 20 lutego 2004 r. z póź. zm
. w sprawie wymagań metrologicznych, którym powinny odpowiadać wodomierze).

W wielolokalowych budynkach mieszkalnych występują dwa rodzaje wodomierzy

wodomierze główne – mierzą objętość (ilość) wody  dopływającej do całego budynku spółdzielni, która jest odbiorcą usług świadczonych  przez przedsiębiorstwo wodociągowe
(w Żyrardowie – spółka PGK),

wodomierze mieszkaniowe – mierzą ilość wody dopływającej do konkretnych lokali (zarówno wodomierze zimnej oraz ciepłej wody).

Zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r., w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U z 15 czerwca 2002 r., z późn. zmianami), budynek wielorodzinny powinien posiadać urządzenia do pomiaru ilości zużywanej wody zimnej, ciepłej wody użytkowej oraz dostarczonego i zużytego ciepła.

Wodomierze są przyrządami pomiarowymi podlegającymi szczególnej ochronie prawnej z uwagi na fakt, że służą do rozliczeń finansowych. Zgodnie z Ustawą
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z 7 czerwca 2001
r.
z
późn. zmianami, tylko wodomierz główny służy do rozliczania kosztów pobranej wody
i odprowadzonych ścieków między spółdzielnią mieszkaniową a przedsiębiorstwem wodociągowym.

Wodomierze w lokalach mieszkalnych i użytkowych służą przede wszystkim do pomiaru ilości wody zużytej w poszczególnych lokalach. Mogą być także podstawą rozliczeń tzw. uchybu („wody osieroconej”) w bilansie wody i ścieków.  

Na podstawie art. 26 ust. 3 ww. ustawy  zarządca budynku dokonuje wyboru metody rozliczenia kosztów wynikających z różnicy wskazań. Wodomierze mieszkaniowe mogą zatem pełnić dodatkowo rolę podzielników kosztów tej części wody i ścieków, która nie została rozliczona na podstawie zużycia.

Wodomierze produkowane są w trzech odmianach, jako :

● wodomierze mechaniczne,

● wodomierze elektroniczne  lub mechaniczne z urządzeniami elektronicznymi,

● wodomierze sprzężone.

Ze względu na budowę (pod względem sposobu napływu wody na łopatki wirnika) wodomierze dzielą się na:

● wodomierze jednostrumieniowe – w których woda jednym strumieniem oddziałuje na turbinę,

● wodomierze wielostrumieniowe –w których turbina znajduje się wewnątrz kierownicy strumienia, rozbijającej jeden strumień wody na wiele mniejszych,

● wodomierze śrubowe (turbina zwana tu śrubą, osadzona jest na osi położonej równolegle do strumienia),

● wodomierze tłokowe (tzw. objętościowe) – mierzące wprost objętość wody przepływającej przez przyrząd.. Elementem ruchomym jest w nich tłok pracujący często mimośrodowo.

Ponadto ze względu na konstrukcję i warunki pracy mechanizmu liczącego dzielimy wodomierze na:

● mokre (liczydło wodomierza jest całkowicie zanurzone w przepływającej wodzie),

● ekstra suche – liczydło i przekładnie są w nim odseparowane od wody (tzw. suchobieżne),

● suche (półmokre) – posiadające  suche liczydło, ale mokrą przekładnię. Dzięki takiemu rozwiązaniu mechanizm liczący nie jest narażony na zamulenie lub korozję,

● z częścią liczydła wypełnioną cieczą (najczęściej gliceryną).

Ta szeroka  skala typów i rodzajów wodomierzy stosowana jest w miejscach, gdzie wymagają tego stosowne warunki eksploatacyjne, poziom dokładności, skala przepływu itp. Pokazujemy czytelnikom mnogość ich typów.

W zasobach Żyrardowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej , od kilku lat instalowany jest wodomierz Smart C+. Jest to wodomierz skrzydełkowy (mechaniczny) jednostrumieniowy, suchobieżny. Nie ma on specjalnych wymagań co do montażu. Montuje się go w pozycji poziomej. Posiada zabezpieczenia przed ingerencją, w tym przed oddziaływaniem zewnętrznym polem magnetycznym, przed zaciskaniem obudowy wodomierza i przed przepływem wstecznym (przy błędnej instalacji). Mierzy wodę zimną (do +300C i gorącą do +900C). Przepływ nominalny  wody od 1,6÷4,0 m3/na godzinę.

Legalizacja wodomierzy – to obowiązkowe badanie techniczne, dokonywane przez uprawnioną jednostkę, którego celem jest  potwierdzenie sprawności badanego egzemplarza. Dowodem przeprowadzenia  legalizacji jest cecha legalizacyjna znajdująca się na urządzeniu wraz z rokiem, w którym czynność została wykonana.

Cechę legalizacyjną, jeszcze u producenta uzyskują wszystkie nowe wodomierze przeznaczone do handlu i montażu w lokalach.

Ważność legalizacji dla wszystkich wodomierzy wynosi 5 lat ; licząc od roku następującego po roku wykonania legalizacji. Następnie można wykonać legalizację ponowną na kolejne 5 lat.

Wodomierz bez aktualnej legalizacji przestaje być urządzeniem pomiarowym służącym do rozliczeń finansowych, stąd tak ważne jest jej posiadanie. Bardzo rygorystycznie podchodzi do tej sprawy Główny Urząd Miar, którego inspektorzy nakładali w przeszłości mandaty służbom administracji spółdzielczej za opóźnienia w wymianie wodomierzy lokalowych, których okres legalizacyjny upłynął. Nasz spółdzielczy regulamin rozliczeń wody również przewiduje sankcje (cofnięcie do rozliczeń ryczałtowych) w przypadku nieudostępnienia lokalu dla wymiany legalizacyjnej wodomierzy.

To ostatnie stwierdzenie wzięło się stąd, że praktyka krajowa w zakresie działań legalizacyjnych w ostatnim dwudziestoleciu dowiodła, ich nieopłacalności  w odniesieniu do indywidualnych wodomierzy lokalowych., które były demontowane, odwożone do punktu legalizacji i ponownie instalowane gdy spełniały warunki techniczne.            Na czas tej operacji montowano w lokalu wodomierze zastępcze. Stare wodomierze, które wypełniły warunki podczas legalizacji często po ponownym zamontowaniu ulegały szybkiemu zestarzeniu. Dlatego  od wielu już lat w miejsce tracących legalizację starych wodomierzy montuje się nowe, zaś stare z których znaczna część utraciła swoje parametry w wyniku procesu starzenia, przekazuje się jako mosiężny złom użytkowy producentom.

Rozbieżności w bilansie wody w budynkach wielorodzinnych w kraju sięgają od 10 do 30 proc. i wynikają z wielu przyczyn. U nas za ostatnie półrocze było to średnio 5,7 proc. ale indywidualnie niektóre budynki dobijały do 30 proc. Na te różnice wpływają między innymi;

● przecieki w nieszczelnych urządzeniach spłukujących toalety,

● przecieki w uszkodzonych zaworach czerpalnych,

● brak rejestracji małych poborów wody przez źle dobrane wodomierze, dla danej instalacji,

● niewłaściwy montaż wodomierzy nieuwzględniający ich klasy metrologicznej,

● różnice czasowe przy odczycie wodomierza głównego i lokalowych,

● kradzieże wody (np. by-passy, blokowanie licznika),

● jakość instalacji i wody (korozje, osady).

Straty spowodowane przez same przecieki armatury stanowią od 5 do 15 proc. różnicy wskazań. I jest to rzeczywista strata – tej wody nikt nie zużył, po prostu wyciekła. Jeśli założymy, że w przeciętnym mieszkaniu zamieszkałym przez 4 osoby zużywa się rocznie 138 m3 wody (37m3 na osobę – dane wg GUS), to 5 proc. strat z powodu przecieków daje 7,4 m3, czyli ok. 80 zł, a 10 proc. aż 162 zł na jednego mieszkańca (przy średniej cenie 11 zł za m3 wody i ścieków  w Żyrardowie 12,2 zł). W skali jednego okresu legalizacyjnego daje to odpowiednio kwotę 400, 800 zł na jednego mieszkańca.

Tu można szukać źródła finansowania inwestycji w dobre wodomierze i odpowiedni system zdalnego odczytu.

U nas w Żyrardowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej idziemy w tym kierunku. Do zamknięcia systemu pozostaje nam jeszcze instalacja ponad 4 tys. wodomierzy z nakładką radiową, którą zakończymy w 2014r. Dzisiaj jesteśmy jeszcze na etapie domykania i regulacji wprowadzonego systemu zdalnego odczytu. Już samo zestawienie danych z wodomierza głównego i wodomierzy  lokalowych z godzin nocnych, gdy nie ma poboru może dostarczyć wielu informacji.

A poprawianie bilansu wskazań zużycia wody i zapobieganie stratom, warto zaczynać od stosowania dobrych i dobrze dobranych wodomierzy (w tym także przez przedsiębiorstwo wodociągowe) oraz od dobrego systemu zdalnego odczytu.

Będziemy o wynikach działań w tym zakresie informowali czytelników.

Zarząd ŻSM

Kontakt

 

Żyrardowska Spółdzielnia Mieszkaniowa

96-300 Żyrardów

ul. Środkowa 35

 

tel. +48 46 855 30 41

tel. +48 46 855 30 42

fax. / tel. +48 46 855 49 54

 

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Dział Techniczny

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Administracja os.

"Wschód - Teklin - Piękna"

tel. +48 46 855 46 92

tel./fax +48 46 855 75 92

 

Administracja os.

"Żeromskiego - Sikorskiego - Batorego - Centrum - Radziejowska - Słoneczna - Kościuszki"

tel. +48 46 855 30 53

tel./fax +48 46 855 43 70

 

Osiedlowy Dom Kultury

tel./fax +48 46 855 16 56

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Klub "Koliber"

tel. +48 46 855 75 60

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

 

Klub Kultury Fizycznej

tel. +48 46 855 98 77

Rachunki Bankowe

Redakcja serwisu