27.08.2013r.

KOSZTY SEZONU GRZEWCZEGO 2012/2013 ROZLICZONE

Prezentujemy dzisiaj końcowe wyniki rozliczenia kosztów ciepła w minionym sezonie grzewczym. Indywidualne rozliczenia lokali, przeprowadzone przez METRONĘ
i w niewielkiej części (dotyczy 269 lokali) przez UNITOL, dotarły już do mieszkańców. Uzyskane wyniki, znacząco wyższe od ubiegłorocznych, a także zapowiedź wzrostu taryf cieplnych na sezon 2013/2014, zmuszają nas do podniesienia minimalnych zaliczek za dostarczone ciepło do poziomu 2,00 zł/m2 p.uż. lokalu.

1. W minionym sezonie grzewczym, już po raz dziewiętnasty, rozliczaliśmy koszty zakupu ciepła do poszczególnych lokali poprzez podzielniki. Poza systemem podzielników pozostaje nadal 9 budynków typu Czerskiego (na os. Sikorskiego i Żeromskiego) z 495-cioma lokalami. Tam instalację podzielników musi poprzedzić kosztowna modernizacja układu cieplnego każdego z budynków. Przy dzisiejszym systemie finansowania prac modernizacyjnych ze środków własnych mieszkańców budynku jest to inwestycja mało realna, do  szybkiego przeprowadzenia.

Sezon grzewczy był długim okresem – rozpoczął się 1 października 2012 r.,
a zakończył 20 kwietnia br. Wprawdzie ceny zakupu ciepła w czasie jego trwania nie uległy zmianom, to jednak znaczne spadki temperatur w okresie miesięcy: grudzień 2012, styczeń
i marzec br.) spowodowały, że koszty zakupu ciepła w tych miesiącach były znacznie powyżej średniej i przekroczyły w każdym z nich kwotę 1 mln. zł.

To dlatego zmuszeni zostaliśmy przedłużyć okres poboru zaliczek przez kolejny miesiąc (maj br.) dla 120 naszych nieruchomości, by nie narażać ich mieszkańców na jednorazowe wysokie dopłaty.

2. W sezonie grzewczym 2012/2013 zakupiliśmy ciepło na cele grzewcze za kwotę
6,603 mln. zł. ( w opłacie zmiennej), z czego w budynkach z podzielnikami koszt wyniósł 5,948 mln. zł, zaś w budynkach bez podzielników 0,519 mln. zł. Zestawienie uzyskanych wyników w porównaniu z poprzednimi sezonami (dla budynków z podzielnikami) przedstawia poniższa tabela:

Lp

 

2010/2011

2011/2012

2012/2013

5:4/ %

1

2

3

4

5

6

1.

2.

3.

4.

Koszt zakupu /mln.zł./

Zaliczki wniesione

Nadpłaty

Wskaźnik nadpłat (oszczędności)

5,599

5,679

0,080

1,4%

5,467

5,977

0,510

9,3%

5,948

6,242

0,294

4,9%

108,7 %

104,4 %

57,6 %

52,6 %

 

Powyższe zestawienie pokazuje, że koszty zakupu minionego sezonu były o 8,7 % wyższe od sezonu poprzedniego, zaś zaliczki wyższe o 4,4%. Przyniosło to 4,9%-owe „oszczędności”. Jednak należy pamiętać o przedłużeniu o miesiąc obowiązku wnoszenia zaliczek dla 111 budynków z podzielnikami, co zaważyło na takim wyniku. Bez tego manewru „minusowym” rozliczeniem objętych byłaby  większość budynków.

3. Wyniki rozliczeń kosztów ciepła pokazują, że w grupie budynków bez systemu regulacji, wszystkie uzyskały dodatnie saldo z rozliczenia, a ogólny dodatni bilans tych budynków wyniósł 47,128 tys. zł. Należy jednak pamiętać, że we wszystkich tych budynkach przedłużono okres zaliczek za ciepło o miesiąc maj. Bez tego manewru, bilans każdego z nich byłby ujemny.

Z kolei w grupie 6443 lokali mieszkalnych oprzyrządowanych w podzielniki, 3989 uzyskało nadpłatę (w poprzednim sezonie było to 4850) i wyniosła ona 0,759 mln. zł., zaś
w 2454 lokalach (w 2012r. było 1863) ich użytkownicy mieli ujemny wynik rozliczenia
w wysokości 0,463 mln. zł. Wynik per saldo wyniósł zatem  0,294 mln. zł.

Gdyby chcieć wskazać budynki ponadprzeciętne to w dwóch nieruchomościach
8-lokalowych (Spółdzielcza 44 i 48) nie wystąpił obowiązek dopłaty w żadnym lokalu. Z tym, że budynki te miały przedłużony okres wpłaty zaliczek, podobnie jak sąsiadująca z nimi nieruchomość z 31-oma lokalami (Spółdzielcza 46), gdzie dopłacała tylko jedna osoba.

W minionym okresie 29 budynków wyposażonych w podzielniki miało ujemne saldo rozliczenia, 19 budynków z tej grupy miało przedłużony obowiązek płatności zaliczek. Uzyskane wyniki wskazują, że średni poziom zaliczek w tych budynkach był ustanowiony za nisko.

W grupie tej znalazło się:

- 7 bud. z os. Piękna (ul. Spółdzielcza 40b, 58, 60, 62, 64, 66 i 68)

- 8 bud. z os. Teklin (ul. Parkingowa 12, 18, 20, 22, 24, 26, ul. Nietrzebki 10 i 18,
ul. Skrowaczewskiego 17)

- 2 bud. z os. Wschód (ul. I. Zielińskiej 22 i ul. J. Robotniczej 11)

Z kolei w grupie 118 budynków, które miały dodatnie saldo rozliczeń jedynie 38 nie musiało dopłacać dodatkowej zaliczki w miesiącu maju. W tej grupie znalazły się:

- 12 bud. z os. Piękna, 8 bud. z os. Teklin, 8 bud. z os. Wschód, 2 bud. z os. Kościuszki,
3 bud.. z os. Batorego i 5 bud. z os. Żeromskiego.

To w tych budynkach mieszkańcy zużywali ciepło najracjonalniej.

Przy czym największą ilość lokali z nadpłatą miały budynki (w nawiasie wielkość nadpłaty)

- bud. ul. Spółdzielcza 44      - 100% lokali (2.860zł)           -   8 lokali w budynku

- bud. ul. Spółdzielcza 48      - 100% lokali (2.773zł)           -   8      „          „

- bud. ul. Spółdzielcza 52      - 90% lokali  (7.677zł)            - 31      „          „

- bud. ul. L.Polskich 73          - 90% lokali  (5.034zł)            - 41      „          „

- bud. ul. I.Zielińskiej 14        - 89% lokali  (13.877zł)          - 55      „          „

- bud. ul. Sowińskiego 15      - 89% lokali  (6.745zł)            - 40      „          „

Najwięcej lokali z obowiązkiem dopłaty do rozliczenia miały budynki:

- bud. ul. Partyzantów 11/13a           - 83% lokali    (-643zł)           -   12 lokali z budynku

- bud. ul. Spółdzielcza 28                  - 70% lokali    (+432zł)          -   10    „          „

- bud. ul. Radziejowska 1/5               - 63,5% lokali (-7.253zł)        - 159    „          „

- bud. ul. Spółdzielcza 66                  - 62,5% lokali (-768zł)           -     8    „          „

- bud. ul. Środkowa 25/27                 - 62,2% lokali (-5.082zł)        -   61    „          „

- bud. ul. Środkowa 31                      - 61,5% lokali (+378zł)          -   25    „          „

- bud. ul. Spółdzielcza 60 - 61,2% lokali (-1.349zł)        -   31    „          „

4. Średnia    miesięczna    zaliczka    wnoszona  przez   statystyczny  lokal   z   podzielnikami
(w podziale na 7-m-cy)  wyniosła  w minionym sezonie 2,72 zł/m2 (w ubiegłym sezonie 2,60 zł/m2),  zaś  średni  koszt  rozliczonego  ciepła  na jednostkę powierzchni wyniósł -2,59 zł/m2 (poprzedni -2,37 zł/m2)
Na poszczególnych osiedlach statystyka ta wypada następująco (w nawiasie poprzedni sezon)

 

Zaliczka (zł/m2)

Koszt (zł/m2)

- os. Sikorskiego (1 budynek)

- os. Żeromskiego

- os. Batorego

- os. Centrum

- os. Kościuszki

- os. Wschód

- os. Teklin

- os. Piękna

3,05 (2,81)

2,89 (2,81)

2,82 (2,63)

2,70 (2,60)

3,17 (2,97)

2,63 (2,53)

2,60 (2,54)

2,47 (2,24)

2,67 (2,47)

2,70 (2,58)

2,71 (2,47)

2,56 (2,32)

3,05 (2,81)

2,46 (2,33)

2,54 (2,29)

2,26 (1,98)

 

Najlepsze wyniki kosztów ogrzewania w sezonie miały na poszczególnych osiedlach następujące budynki:

- bl. 57 os. Żeromskiego         - 2,19 zł/m2

- bl. 27 os. Batorego               - 2,17 zł/m2

- bl. 7 os. Centrum                 - 2,10 zł/m2

- bl. 15 os. Kościuszki            - 2,58 zł/m2

- bl. 9 os. Wschód                  - 2,09 zł/m2

- bl. 38 os. Teklin                   - 2,11 zł/m2

- bl. Spółdzielcza 46               - 1,56 zł/m2

Uzyskane przez te budynki dobre wyniki oszczędzania ciepła są efektem ich wysokiej sprawności    technicznej     (ocieplone,    zbudowane    w    nowych    technologiach     lub
w   zmodernizowanej   technologii   wielkiej   płyty  WB-80)  a  także   wysokiej   dyscypliny
w oszczędzaniu ciepła przez ich mieszkańców.
Natomiast najsłabsze wyniki na poszczególnych osiedlach miały:

- bl. 4 os. Żeromskiego                      - 3,61 zł/m2

- bl. hot.-rot.-Radziejowska               - 3,87 zł/m2

- bl. 12 os. Centrum                           - 3,61 zł/m2

- bl. 2 os. Kościuszki                          - 3,86 zł/m2

- bl. 15 os. Wschód                            - 2,85 zł/m2

- bl. 32 os. Teklin                               - 3,11 zł/m2

- bl. Spółdzielcza 66                          - 2,79 zł/m2

W tej grupie budynków cztery są ocieplone, jeden zbudowany w systemie WB-70. Widać stąd, że te parametry nie są jedynymi by uzyskiwać oszczędności. Potrzebna jest również dyscyplina wśród mieszkańców.5
. W nadchodzącym sezonie grzewczym, tak jak sygnalizowaliśmy na wstępie, podniesione zostaną minimalne zaliczki dla lokali mieszkalnych i użytkowych z poziomu 1,80 zł do poziomu 2,00 zł/m2, a także stawki zaliczek maksymalnych do poziomu 7,00 zł/m2 dla lokali mieszkalnych. Stawki maksymalne dla lokali użytkowych zostają utrzymane na poziomie
7,00 zł/m2. Podwyższenie stawek jest niezbędne ze względu na uzyskiwane wyższe, rzeczywiste wyniki w grupach lokali, zarówno na poziomie wartości minimalnych jak
i maksymalnych.

Stawki indywidualnych zaliczek będą ustalane na poziomie wyniku jaki uzyskał lokal
w sezonie 2012/2013. Podobnie będzie z wysokością zaliczek dla budynków Czerskiego, bez systemu regulacji.

Dokładne informacje o poziomie zaliczek w nadchodzącym sezonie grzewczym, zostaną mieszkańcom przekazane w wydrukach dostarczonych do euroskrzynek przed rozpoczęciem sezonu grzewczego.

Zarząd ŻSM

Kontakt

 

Żyrardowska Spółdzielnia Mieszkaniowa

96-300 Żyrardów

ul. Środkowa 35

 

tel. +48 46 855 30 41

tel. +48 46 855 30 42

fax. / tel. +48 46 855 49 54

 

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Dział Techniczny

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Administracja os.

"Wschód - Teklin - Piękna"

tel. +48 46 855 46 92

tel./fax +48 46 855 75 92

 

Administracja os.

"Żeromskiego - Sikorskiego - Batorego - Centrum - Radziejowska - Słoneczna - Kościuszki"

tel. +48 46 855 30 53

tel./fax +48 46 855 43 70

 

Osiedlowy Dom Kultury

tel./fax +48 46 855 16 56

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Klub "Koliber"

tel. +48 46 855 75 60

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

 

Klub Kultury Fizycznej

tel. +48 46 855 98 77

Rachunki Bankowe

Redakcja serwisu