12.03.2013 r

 

Po wygaszeniu „Rodziny na swoim"

OD 2014 r MIESZKANIE DLA MAŁŻEŃSTW I SINGLI

 

W konsultacjach, w tym w Krajowej Radzie Spółdzielczej i spółdzielczych związkach rewizyjnych jest projekt ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszka­nia przez   ludzi   młodych.   Re­sort   transportu   i   budownictwa skierował  projekt  do uzgodnień międzyresortowych  18 stycznia br. i  zbiera  w tej spra­wie uwagi. Autorzy projektu wskazują, że może on przyczynić się do ożywienia działalności budowlanej m.in.  przez  spółdzielnie  mieszkaniowe, gdyż  celem  ustawy  jest wzrost budow­nictwa wielorodzinnego dla młodych ze wsparciem preferencyjnym kredytem.

Przedstawiamy główne założenia ustawy oraz pakiet danych szczegóło­wych, w tym przewidywany czasokres działania programu, jego zasięg i uwa­runkowania. Program ma tytuł „Miesz­kanie dla młodych" i jest kierowany do młodych ludzi: małżeństw i osób samotnych (singli), do 35. roku życia; ma wesprzeć ich w zakupie pierwszego własnego mieszkania.

Pomoc ma polegać na otrzymaniu 10% wartości odtworzeniowej do 50 m2 powierzchni mieszkania, na pokrycie wkładu własnego przy zaciągnięciu kredytu hipotecznego na zakup włas­nego mieszkania. W sytuacji braku zdolności kredytowej, do umowy kredytowej mogą przystąpić najbliżsi krewni beneficjenta. Finansowym wsparciem objęte będzie nabycie mieszkania na rynku pierwotnym, które będzie speł­niać określone kryteria, m.in.

- powierzchniowe - jego wielkość nie może przekroczyć 75 m2, oraz ce­nowe - cena l m2 powierzchni użyt­kowej nie będzie mogła przekroczyć wysokości średniej dwóch ostatnio ogłoszonych wartości wskaźnika prze­liczeniowego kosztu odtworzenia l m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych.

Dodatkowym atutem planowanego rozwiązania jest jego prorodzinny charakter.
W przypadku posiadania dziecka w momencie zakupu mieszkania, wspar­cie o którym mowa powyżej, będzie wyno­siło 15%. Jeżeli w rodzinie beneficjenta w ciągu 5 lat od dnia zakupu mieszkania urodzi się trzecie (lub kolejne) dziecko, będzie mógł się ubiegać o dodatkowe dofinansowanie w wysokości 5%.

Oszacowania zakresu i skutków

Ustawą mogą być objęte:

Małżeństwa i osoby niepozostające w związku małżeńskim (w tym osoby samotnie wychowujące dzieci) w wie­ku do 35 lat (w przypadku małżeństw liczy się wiek młodszego małżonka). A ponadto: ■ wysokość raty kredytu stanowi 50% miesięcznego dochodu netto kredytobiorcy (zgodnie z reko­mendacją T), ■ całość wkładu włas­nego kredytobiorcy jest pokrywana z finansowego wsparcia udzielanego na zasadach określonych w ustawie,

• kredyt zaciągany jest na 25 lat i spłacany w formule równych miesięcz­nych rat kapitałowo-odsetkowych,

• oprocentowanie kredytu określone jest według formuły: WiBOR 3M (ustalony według stanu na dzień 19 listopada 2012 r.) + 2 punkty procentowe = 6,63%, 
• powierzchnia kredytowa­nego mieszkania wynosi 50 m2,

• cena l m2 kredytowa­nego mieszkania jest równa średniej arytmetycznej dwóch ostatnio ogłoszonych wskaźników przeliczeniowych obowiązujących dla danego województwa (lub stolicy woje­wództwa). 

Zdolność kredytowa osoby bez­dzietnej poprawia się w wyniku obni­żenia raty spłaty kredytu o 10%. Zdol­ność kredytowa osoby z dzieckiem po­prawia się o 15%. Dodatkowe wsparcie otrzymają osoby lub małżeństwa, które w ciągu 5 lat od dnia nabycia mieszka­nia finansowanego w ramach ustawy, urodzą lub przysposobią dziecko, bę­dące trzecim lub kolejnym dzieckiem w rodzinie. W ich przypadku ostateczna miesięczna rata spłaty kredytu obniży się o 20% w stosunku do kredytu nie objętego finansowym wsparciem.

Oszacowano, że liczba beneficjentów programu (małżeństw lub osób niepozostających
w związkach małżeńskich) przy założonych parametrach wsparcia będzie wynosiła ok. 36,5 tys. rocznie. Dodatko­wo założono, na podstawie danych GUS dotyczących m.in. dzietności kobiet
i budżetów gospodarstw domowych, że w przypadku 15% beneficjentów (ok. 5,5% tyś. rocznie) wypłacone zostanie dodatkowe wsparcie, polegające na spłacie części kredytu, ze względu na urodzenie lub przy­sposobienie trzeciego lub kolejnego dziecka w rodzinie.

Zakłada się, że do programu przystąpi ok. 20 instytucji udziela­jących kredytów mieszkaniowych, po zawarciu wymaganej umowy z państwowym Bankiem Gospodar­stwa Krajowego, który jest dysponen­tem środków na program. Bank Go­spodarstwa Krajowego (BGK) zostanie zaangażowany w wykonywanie ustawy jako operator Funduszu Dopłat.
Z drugiej strony jako instytucja formalnie decydująca o udzielaniu finansowego wsparcia i jego wypłacaniu, zgodnie z określonymi w ustawie procedurami.

Ustawa będzie pozytywnie wpły­wać na podmioty inwestujące na rynku mieszkaniowym (głównie deweloperzy i spółdzielnie mieszkanio­we). Przyrost liczby klientów może się przerodzić w zwiększenie liczby nabywanych mieszkań na rynku pier­wotnym. Ze względu na określone w ustawie sposoby ograniczania cen mieszkań nabywanych w  celu uzyskania finansowego wsparcia, zwiększenie popytu nie powinno przełożyć się na wzrost cen rynkowych. Możliwy jest spadek cen rynkowych, ze względu na dostosowanie przez inwestorów po­daży do narzuconych ustawowo ogra­niczeń cenowych.

 

Środki ze zwrotu VAT

Ustawa jako źródło pokrycia wy­datków związanych z finansowaniem programu „Mieszkanie dla młodych" określa wygaszenie z dniem l stycznia 2014 roku systemu zwrotu części wy­datków, związanych z budownictwem mieszkaniowym. System ten funkcjo­nuje od 2006 roku i jego zadaniem była rekompensata skutków wprowadzenia wyższej stawki podatku VAT na ma­teriały budowlane po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej. System od początku był pomyślany jako for­muła czasowa, łagodząca negatywne skutki zwiększenia podatku VAT dla osób budujących lub. remontujących mieszkania.

Resort transportu i budownictwa szacuje, że w latach 2006 - I półrocze 2012 r. zwrotu VAT dokonano blisko 3,3 miliona razy, łączna kwota zwrotów wyniosła nieco ponad 6 mld zł, średni zwrot był na poziomie 1800 zł /począt­kowo l tyś. zł, finalnie 2200 zł/. Zwroty dotyczyły części wydatków na zakup materiałów budowlanych w związku z: budową budynku mieszkalnego, nadbudową lub rozbudową, lub re­montem. Obecnie wysokość zwrotu na podstawie udokumentowanych faktur wynosi 65,22% dla stawki VAT 23%. Ponadto zwroty ograniczone są limita­mi ustawowymi. Ten system działa do końca 2013 r.

Autorzy programu biorą pod uwa­gę, że jego uchwalenie przez Sejm i wprowadzenie
w życie, zależne jest od przewidywanych skutków dla budżetu państwa. Szczodrość dotacyjną ograni­cza też sytuacja niepewności kryzyso­wej w Europie.

Szacując wydatki budżetowe na program „Mieszkanie dla młodych", oparto się na następujących założe­niach:

-    wydatki z tytułu wejścia w życie nowego programu pojawią się po l stycznia 2014 roku (sama ustawa może wejść w życie wcześniej, jednak czynno­ści wymagane do jej efektywnego wej­ścia w życie związane z podpisywaniem umów z instytucjami kredytowymi po­wodują, że wydatki finansowe budżetu pojawią się w okresie późniejszym),

-    liczba beneficjentów programu jest w analizowanym okresie stała i wy­nosi 36,5 tys. rocznie,

-    program funkcjonuje w latach 2014-2020

- średnia powierzchnia miesz­kania będzie równa powierzchni kalkulacyjnej - 50 m2,
z zastrzeżeniem, że w rzeczywistości przeciętna powierzchnia kalkulacyjna będzie niższa, ze względu na do­finansowywane mieszkania o po­wierzchni do 50 m2,

- średnia cena nabywanego mieszkania będzie równa wskaźni­kowi ceny l m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego, odda­nego do użytkowania, wyliczonego przez Główny Urząd Statystyczny.
W rzeczywistości ograniczenie ce­nowe „Mieszkań dla młodych" będzie różne dla każdego województwa  oraz  miast,  będących stolicami wojewódzki­mi. Ponadto określony limit jest maksymalny, w rzeczywistości przeciętne ceny l m2 nabywanych w ramach pro­gramu mieszkań powinny być niższe.

Autorzy po dokonaniu rachunków symulacyjnych szacują,  że w latach 2014 - 2018 wydatki budżetu państwa netto na program wyniosą ok. 5,4 mld zł, nie jest to więc kwota szokująca. Natomiast można nią dofinansować przedsięwzięcia    mieszkaniowe    dla młodych wartości ok. 60 mld zł.

z inf. Min. Transportu, Budownictwa i GM wybór
i oprać. Izydor Wąsik

 

 

Ps. Tekst stanowi przedruk z „KURIERA SPÓŁDZIELCZEGO”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

 

Żyrardowska Spółdzielnia Mieszkaniowa

96-300 Żyrardów

ul. Środkowa 35

 

tel. +48 46 855 30 41

tel. +48 46 855 30 42

fax. / tel. +48 46 855 49 54

 

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Dział Techniczny

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Administracja os.

"Wschód - Teklin - Piękna"

tel. +48 46 855 46 92

tel./fax +48 46 855 75 92

 

Administracja os.

"Żeromskiego - Sikorskiego - Batorego - Centrum - Radziejowska - Słoneczna - Kościuszki"

tel. +48 46 855 30 53

tel./fax +48 46 855 43 70

 

Osiedlowy Dom Kultury

tel./fax +48 46 855 16 56

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Klub "Koliber"

tel. +48 46 855 75 60

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

 

Klub Kultury Fizycznej

tel. +48 46 855 98 77

Rachunki Bankowe

Redakcja serwisu