22.05.2012 r.

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW

ŻSM (Anno Domini 2012) ZA NAMI

W dniach 7, 9 i 11 maja br. obradowało w naszej spółdzielni Walne Zgromadzenie. To kolejne, czwarte już zgromadzenie członków, które pod rządami znowelizowanej w 2007 r. ustawy spółdzielczej odbywane jest w częściach. W miniony piątek, tydzień po ostatniej części odbyło się posiedzenie kolegium W.Z. (tworzą je przewodniczący i sekretarze każdej części zgromadzenia) na którym podsumowano wyniki i podpisano protokół.

Tegorocznemu Zebraniu nie towarzyszyły emocje, których byliśmy uczestnikami
w poprzednich latach. Spowodowane to było brakiem wyborów do organów samorządowych spółdzielni, które przeprowadza się w tajnych głosowaniach, i kiedy kolejka kandydatów oraz ich wyborcy przez wszystkie części WZ tkwią w niebywałym napięciu.

Nie było też, w programie zgromadzenia punktu obejmującego zmiany w statucie spółdzielni, gdyż wszystkie niezbędne, wynikające ze zmieniającego się prawa zostały wprowadzone i zarejestrowane w latach poprzednich.

Tegoroczne Walne Zgromadzenie, było już czwartym z kolei, które po zmianach ustawowych odbywało się według nowych zasad jego przeprowadzania i w częściach.

Te nowe zasady, które w zamyśle „sejmowych reformatorów” miały zwiększyć demokratyzację i zasięg uczestnictwa członków w obradach tego najwyższego statutowego organu samorządowego spółdzielni, wywołały odwrotny skutek.

Przedmiotem obrad WZ mogą być jedynie te punkty programu i projekty tych uchwał, które w terminie 15 dni przed posiedzeniem pierwszej części WZ zgłoszą: Zarząd, Rada Nadzorcza lub członkowie spółdzielni. Przy czym zgłoszony projekt tych ostatnich musi być poparty przez co najmniej 10-ciu członków.

Do tych projektów które muszą być opracowane przez służby spółdzielni i wyłożone do wglądu, członkowie mogą wnosić poprawki w terminie nie późniejszym niż 3 dni przed posiedzeniem pierwszej części Walnego Zgromadzenia.

Taka sytuacja prawna powoduje, że w trakcie każdej z części Zgromadzenia nie mogą być składane żadne inne wnioski.

Dziwne to prawo, które zamknęło dawną spółdzielczą dyskusję i często trudne gospodarskie rozmowy spółdzielców z zarządem. Wtedy pozwalało ono na, formułowanie wniosków wynikających z toczonych dyskusji. Dzisiaj to swoisty, znany nam z historii, Sejm Niemy.

Na tegorocznym WZ, którego poszczególne części prowadzili członkowie Rady Nadzorczej – p. Stanisław Popielczyk na os. Żeromskiego, Sikorskiego i Batorego,
p. Andrzej Drużyński na os. Centrum, Kościuszki i Wschód, p. Barbara Rzeczycka na os. Teklin i Piękna, zebrani wysłuchali i dokonali oceny:

1/ sprawozdania Zarządu Spółdzielni z działań w 2011 r. (przedstawiliśmy je na niniejszej stronie dwa tygodnie temu), w tym zapoznali się z opinią biegłej n.t. sprawozdania finansowego oraz z bilansem spółdzielni za 2011 r. W podjętej uchwale dokonano podziału nadwyżki bilansowej, która w większości skierowana została na zasilenie funduszu zasobowego spółdzielni i centralnego funduszu remontowego, oraz w mniejszej skali na sfinansowanie deficytu powstającego w działalności społeczno-wychowawczej, który jest powodowany ubytkiem członków i spadkiem wpływów z lokali które oni zajmują.

Ogółem kwota nadwyżki bilansowej (netto) wyniosła 952.729,62 zł.

2/ sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2011 r. i z realizowania jej funkcji kontrolno-nadzorczych nad działaniami spółdzielni,

3/ informacji o realizacji uchwał ubiegłorocznego Walnego Zgromadzenia,

4/ listu polustracyjnego, jaki do Walnego Zgromadzenia skierował Inspektorat Lustracji Związku Rewizyjnego SM RP – podsumowując pozytywne wyniki kontroli spółdzielni za lata 2008-2010 we wszystkich jej działalnościach. List po raz pierwszy od wielu lat nie zawierał zaleceń polustracyjnych.

Uczestnicy Zgromadzenia pozytywnie ocenili przedstawione dokumenty, czemu dali wyraz w podjętych jednogłośnie uchwałach.

Także jednogłośnie podjęto uchwały o udzieleniu poszczególnym członkom Zarządu Spółdzielni, absolutorium za działania w 2011 r.

W sprawach bieżących podjęto uchwałę określającą sumę zobowiązań jakie spółdzielnia może zaciągnąć w imieniu członków na działania statutowe i gospodarcze w 2012 r. Jest to kwota 50 mln.zł.

Ostatnie cztery uchwały głosowane przez uczestników Walnego Zgromadzenia dotyczyły zgody na zbycie prawa wieczystego użytkowania czterech działek zlokalizowanych w rejonie ulicy Radziwiłłowskiej (os. Batory I) wokół indywidualnych pawiloników usługowych. Te cztery działki o łącznej pow. poniżej 400 m2 graniczą z działkami użytkowników wspomnianych pawilonów. Ich właściciele wystąpili o zgodę na ich sprzedaż chcąc zapewnić ich lepsze zagospodarowanie.

WZ wyraziło zgodę na ich sprzedaż jednogłośnie. W sumie w trzech częściach WZ uczestniczyło w br. 179 członków naszej spółdzielni.

 

Zarząd ŻSM

Kontakt

 

Żyrardowska Spółdzielnia Mieszkaniowa

96-300 Żyrardów

ul. Środkowa 35

 

tel. +48 46 855 30 41

tel. +48 46 855 30 42

fax. / tel. +48 46 855 49 54

 

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Dział Techniczny

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Administracja os.

"Wschód - Teklin - Piękna"

tel. +48 46 855 46 92

tel./fax +48 46 855 75 92

 

Administracja os.

"Żeromskiego - Sikorskiego - Batorego - Centrum - Radziejowska - Słoneczna - Kościuszki"

tel. +48 46 855 30 53

tel./fax +48 46 855 43 70

 

Osiedlowy Dom Kultury

tel./fax +48 46 855 16 56

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Klub "Koliber"

tel. +48 46 855 75 60

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

 

Klub Kultury Fizycznej

tel. +48 46 855 98 77

Rachunki Bankowe

Redakcja serwisu