24.05.2011 r.

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW ŻSM-2011 r. za NAMI

W dniach 9,12 i 16 maja br. w Żyrardowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej odbywało się jej doroczne Walne Zgromadzenie Członków. To już czwarte z kolei Walne Zgromadzenie, które pod rządami ustawy spółdzielczej z dnia 14 czerwca 2007 r., jest przeprowadzane w częściach.

Tegoroczne Walne Zgromadzenie podobnie jak dwa poprzednie odbyte w 2010 r., zostało podzielone na trzy części – obejmujące terytorialnie trzy rejony naszej spółdzielni. Taki podział był efektem oceny frekwencji na dwóch poprzednich zgromadzeniach. Uzyskanie prawa odrębnej własności do lokalu, wywołało zainteresowanie znaczącej grupy członków jedynie na pierwszym WZ w 2009 r., które odbyliśmy w 6-ciu częściach. Po załatwieniu tej sprawy zainteresowanie uczestnictwem w Walnym w kolejnych latach zdecydowanie zmalało.

W odbytym obecnie Walnym Zgromadzeniu wzięło łącznie udział 229 członków, co stanowi blisko 3,5% ich ogółu w naszej spółdzielni.

Poszczególnym częściom Walnego Zgromadzenia przewodniczyli znani działacze spółdzielczy:

p. Stanisław Popielczyk (cz.I os. Żeromskiego, Sikorskiego i Batorego),

p. Ryszard Sochański (cz. II os. Centrum, Kościuszki i Wschód),

p. Barbara Rzeczycka (cz. III os. Teklin i Piękna).

Tegoroczna tematyka WZ obejmowała ocenę i zatwierdzenie:

1/ Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółdzielni za 2010 r.

2/ Sprawozdania Zarządu z działalności ŻSM za 2010 r. i kierunków jej rozwoju na 2011 r.

3/ Sprawozdania z realizacji uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie  ŻSM w 2010 r.

4/ Udzielenie absolutorium dla członków Zarządu ŻSM.
5/ Zmiany w Statucie ŻSM.

6/ Określenie sumy zobowiązań spółdzielni w 2011 r.

7/ Zgody na zbycie nieruchomości.

8/ Wybory członków do Rad Osiedli.

---------------

Tegoroczne Obrady Walnego Zgromadzenia zbiegały się z kolejnymi niepokojami, jakie wypływają z forsowanych przez przeciwników spółdzielczej formy funkcjonowania
w Sejmie – zmian w ustawodawstwie spółdzielczym. Obowiązująca od 2007 r. ustawa
o spółdzielniach mieszkaniowych,  wdrażana w życie wykazuje wiele niespójności. Jej niespójność prawną, wytykają eksperci i praktycy problematyki spółdzielczej. Wykazuje je także codzienna rzeczywistość, kiedy przepisy te stosujemy w działaniach. Jest ona niezrozumiała dla wielu naszych członków, których budynki rozliczamy indywidualnie
z działań eksploatacyjnych i remontowych. A może być jeszcze trudniej, gdy dźwigając jarzmo zadłużenia swojego budynku (w ŻSM średnio ok. 35 tys.zł) trzeba będzie, po „siłowym” przekształceniu we wspólnotę mieszkaniową samodzielnie zamykać budżet budynku. A to grozi nam w efekcie narzucanych zmian ustawowych.

Wrogowie spółdzielczości rozpowiadają głupoty, że członkowie spółdzielni nie mają nic do powiedzenia, że są to spółdzielnie prezesów. I dlatego trzeba spółdzielnie polikwidować. Dać je w zarządzanie profesjonalnym zarządcom. Często korporacjom zagranicznym.

My mówimy, że spółdzielczość jest przewidywalna, daje ludziom poczucie godności, nie wyrzuci ich na ulicę. Po za tym jest polska. Jest dla ludzi którym się nie przelewa, którym często grozi wykluczenie. Jest to ważne szczególnie teraz, kiedy bieda puka do wielu polskich rodzin.

Natomiast mówić u nas każdy może i na pewno będzie wysłuchany oraz pozytywnie załatwiony. Ważne by to co ma do powiedzenia, nie przekraczało granic absurdu
i wrogości, po których trudno o kompromis.

Główne wątki sprawozdania Zarządu, budzące zainteresowanie uczestników Zgromadzenia to:

- stan przekształceń prawa do lokali, których w 2011 r. dokonano w ilości 115, co daje stan   
1630 lokali z odrębną własnością,

- akcja przekształceń praw do gruntu pod nieruchomością w wyniku uchwały RM   
Żyrardowa o udzieleniu 90% bonifikaty. Wykazała ona nikłe zainteresowanie naszych   
mieszkańców i zostaje zatrzymana

- ubytek członków w spółdzielni w efekcie braku deklaracji osób które nabyły lokale na
rynku wtórnym, co odbija się na spadku przychodów na działalność społeczno-
wychowawczą w spółdzielni,

- poziom wdrożenia mechanizmów rozliczeniowych w budynkach (w zakresie eksploatacji
i remontów) wynikających ze zmian ustawowych,

- ocena działań modernizacyjnych i remontowych prowadzonych w 2010 r.,

- działania inwestycyjne spółdzielni (realizacja corocznie jednego budynku mieszkalnego  
oraz pawilonów handlowych i garaży),

- działalność placówek oświatowych,

- realizacja uchwał z poprzedniego Walnego Zgromadzenia.

W części dotyczącej finansów spółdzielni, ważna była przedłożona opinia jednostki badającej sprawozdanie finansowe spółdzielni za 2010 r. o poprawie jej wskaźników finansowych  oraz o wysokiej zdolności do jej funkcjonowania w 2011 r.

Przedstawiono też wynik finansowy spółdzielni za 2010 r., który dał zysk netto w wysokości 1.081.488,62 zł. powstały z przychodów  pozaczynszowych.

Walne Zgromadzenie w swojej uchwale przeznaczyło go:

- na zasilenie centralnego funduszu remontowego spółdzielni w wysokości – 1.022.499,08 zł.

- na zasilenie działalności spółdzielczych domów kultury – 58.989,54 zł.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej przedstawiło realizację jej funkcji kontrolnych wobec komórek Zarządu, tematykę ocenianych zagadnień oraz działalność uchwałodawczą, w tym decyzji co do poziomu opłat czynszowych.

Rada Nadzorcza przedstawiła ocenę pracy Zarządu, w kontekście wyników pracy
i opinii biegłego rewidenta, wnosząc o udzielenie absolutorium jego członkom.

W głosowaniu imiennym na każdej części WZ członkowie Zarządu ŻSM uzyskali absolutorium od wszystkich uczestników głosowań.

Walne Zgromadzenie uchwaliło sumę najwyższego zobowiązania ŻSM na 2011 r.
w wysokości 40,00 mln.zł. Kwota ta wynika z planów techniczno-ekonomicznych i jest swoistym budżetem spółdzielni na 2011 r., który zamyka się po stronie przychodów
i kosztów.

W kolejnym punkcie Walne Zgromadzenie wyraziło zgodę na zbycie nieruchomości spółdzielczych, podejmując 5 uchwał w tym zakresie. I tak:

- Dwie uchwały dotyczyły zgody na zbycie dwóch lokali użytkowych w zespole na
os. Teklin, przejętych przez spółdzielnię od byłych właścicieli za długi w opłatach. Będą   
one  zbyte w ogłoszonej procedurze przetargowej.

- Kolejne dwie uchwały dotyczyły zgody na zbycie dwóch budowli na os. Wschód,
opróżnionych po likwidacji hydroforni grupowych. Dzisiaj gdy w budynkach wysokich ich
osiedla pracują nowoczesne hydrofornie indywidulane, budowle te są bezużyteczne.

- Piąta uchwała dotyczyła obiektu (po kotłowni lokalnej na os. Wschód) w którym
zlokalizowana jest siłownia TKKF. ŻSM zamierza zbyć prawo do tego obiektu wraz z
najemcami, gdyż jest to nieefektywny składnik jej majątku. Zainteresowanie przyjęciem
tego obiektu wykazała gmina Żyrardów.

Na każdej części Walnego Zgromadzenia zostały przeprowadzone tajne wybory do
5-ciu Rad Osiedli,  których  dotychczasowi członkowie zakończyli 3 letnią  kadencję. Kandydaci do tych organów zamieszkują rejony spółdzielni pokrywające się z rejonem działania Rady. Są to Rady:

- os. Żeromskiego i Sikorskiego

- os. Batorego i Radziejowska

- os. Centrum i Kościuszki

- os. Wschód

- os. Teklin i Piękna

Kandydatów w terminie statutowym zgłaszano przed pierwszą częścią zebrania
z potwierdzeniem ich akceptacji kandydowania. Ogółem zgłoszono 52 kandydatów ze wszystkich osiedli. Wszyscy oni znaleźli się w składzie poszczególnych Rad, niezależnie od znacznego rozstrzału w wynikach głosowania, co jest cechą spółdzielczej demokracji.

Ostatnim z punktów obrad Walnego Zgromadzenia były zmiany w statucie ŻSM. Czternaście zmian zgłoszone zostało przez Zarząd ŻSM i miały one głównie charakter porządkujący. Natomiast do rozpatrzenia na Zgromadzeniu grupa członków złożyła swój wniosek zmian do statutu, których było w sumie 43 szt.

Te obydwa zestawy zmian zostały zawarte w projektach dwóch uchwał WZ
i omówione przez Radcę Prawnego spółdzielni. Niestety nikt z autorów czy członków którzy poparli projekt członkowski podpisem, nie był uprzejmy przybliżyć idei zaproponowanych zmian., z których wiele wywołało zdziwienie zebranych. Ostatecznie WZ przyjęło jednogłośnie zmiany do statutu zaproponowane przez Zarząd, zaś odrzuciło przygniatającą 94%-ową większością głosujących projekt zmian zgłoszonych przez grupę członków.

W dniu 20 maja br. kolegium Walnego Zgromadzenia, które tworzą przewodniczący
i sekretarze poszczególnych części zebrania ustaliło w oparciu o protokoły każdej części Zebrania jego końcowe wyniki,  sporządziło i podpisało protokół zbiorczy, który zostanie przekazany w terminie statutowym do Krajowego Rejestru Sądowego.

 

 

Zarząd ŻSM

Kontakt

 

Żyrardowska Spółdzielnia Mieszkaniowa

96-300 Żyrardów

ul. Środkowa 35

 

tel. +48 46 855 30 41

tel. +48 46 855 30 42

fax. / tel. +48 46 855 49 54

 

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Dział Techniczny

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Administracja os.

"Wschód - Teklin - Piękna"

tel. +48 46 855 46 92

tel./fax +48 46 855 75 92

 

Administracja os.

"Żeromskiego - Sikorskiego - Batorego - Centrum - Radziejowska - Słoneczna - Kościuszki"

tel. +48 46 855 30 53

tel./fax +48 46 855 43 70

 

Osiedlowy Dom Kultury

tel./fax +48 46 855 16 56

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Klub "Koliber"

tel. +48 46 855 75 60

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

 

Klub Kultury Fizycznej

tel. +48 46 855 98 77

Rachunki Bankowe

Redakcja serwisu